Luận Văn Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Giai Đoạn Và Tốc Độ Thuần Hóa Lên Chất Lượng Tôm Thẻ Chân Trắng

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by Chrisbob, May 21, 2020.

 1. Chrisbob

  Chrisbob Member

  [​IMG]
  Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chân trắng giống được thực hiện qua 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 được tiến hành nhằm nâng cao chất lượng tôm giống khi nuôi ở nơi có độ mặn thấp, góp phần thuần hóa tôm với độ mặn thấp và để nâng cao chất lượng tôm giống sau khi thuần hóa. Thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức thực hiện từ giai đoạn PL1 đến giai đoạn PL12 gồm: NT1hạ 2,09‰ trong 11 ngày từ giai đoạn PL1, NT2 hạ 2,55‰ trong 9 ngày từ giai đoạn PL3, NT3 hạ 3,2‰ trong 7 ngày từ giai đoạn PL5, NT4 hạ 4,6‰ trong 5 ngày từ giai đoạn PL7, NT5 hạ 7,66‰ trong 3 ngày từ giai đoạn PL9, NT6 hạ 23‰ trong 1 ngày từ giai đoạn PL11. Kết quả cho thấy về tỷ lệ sống và tăng trưởng chiều dài của nghiệm thức 1 hạ 2,09‰ trong 11 ngày từ giai đoạn PL1 cao nhất (57,5%, 10,1mm), thấp nhất là nghiệm thức 6 hạ 23‰ trong 1 ngày từ giai đoạn PL11 (40.6%, 8,05mm).Qua đánh giá chất lượng tôm thẻ chân trắng giống gây sốc bằng dung dịch formol 250ppm trên 6 nghiệm thức, sau thời gian 120 phút, tỷ lệ chết của các nghiệm thức là 0% điều này cho thấy tôm giống khỏe chất lượng con giống tốt. Thí nghiệm 2 gồm có 5 nghiệm thức mỗi nghiệm thức hạ xuống độ mặn khác nhau. Mỗi ngày hạ 2,09‰ như: nghiệm thức 1 hạ đến 1‰, nghiệm thức 2 hạ đến 2‰, nghiệm thức 3 hạ đến 3‰, nghiệm thức 4 hạ đến 4‰, nghiệm thức đối chứng (nghiệm thức 5) hạ đến 5‰. Chất lượng tôm giống tốt khi sốc formol 250ppm. Sau khi để tôm hoạt động trong 24 giờvận chuyển tôm giống trong 8 giờ 20 phút cho ra tỷ lệ chết của tôm không đáng kể. Do đó, trong ương tôm có thể hạ độ mặn đến 1‰.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản,
  • Tác giả: Nguyễn Vũ Nhật
  • Hướng dẫn: Ths. Tăng Minh Khoa
  • 61 Trang
  • File PDF-True
  • Trường ĐH Tây Đô 2014
  Link download
  http://115.74.210.103:81/tailieuso/handle/123456789/142
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 21, 2020

Share This Page