Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Tồn Và Phát Triển Không Gian Văn Hóa Quê Hương Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jun 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-23_17-40-50.png
  Trong sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định: Phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế ư xã hội phát triển. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta đã xác định, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội mới mà chúng ta xây dựng.
  • Luận văn thạc sĩ Văn hóa
  • Chuyên ngành Văn hóa học
  • Người hướng dẫn:
  • Tác giả: Hồ Thị Quỳnh Thoa
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2014
  Link Download
  http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2149
  https://drive.google.com/file/d/19Q79ag5b-9ZCJjccCJXgdeoTw7i-Xsqb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page