Đề Tài Khoa Học Các Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Khả Năng Tiếp Cận Và Giải Quyết Công Việc Cho Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 8, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Các Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Khả Năng Tiếp Cận Và Giải Quyết Công Việc Cho Dân Của Các Cơ Quan Nhà Nước Trong Quá Trình Cải Cách Hành Chính
  Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, phần nói về Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, có đoạn viết: "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, ỉà nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân". Báo cáo nhấn mạnh phải "Kiện toàn tổ chức ...Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ờ cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng. Khắc phục mọi biểu hiện dân chủ hình thức. Xây dựng Luật trưng cầu dân ý.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 2001-54-061
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm
  • Số trang: 176
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc 2003
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...trong-qua-trinh-cai-cach-hanh-chinh-5507.html
   

Share This Page