Luận Án Tiến Sĩ Chất Lượng Công Tác Nghiên Cứu Lý Luận Về Đảng Cầm Quyền Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, Jul 16, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-16_0-12-1.png
  Qua việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, luận án đã có một số đóng góp mới về mặt lý luận, thực tiễn như sau: Một là, Luận án đã hệ thống, làm rõ một số khái niệm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam như: công tác nghiên cứu lý luận; công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam; chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam và nêu ra những tiêu chí đánh giá chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay.
  Hai là, trên cơ sở phân tích, tổng hợp, đánh giá các kết quả nghiên cứu công tác lý luận về đảng cầm quyền trong thời gian qua, Luận án đã chỉ ra được thực trạng chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam; những thành tựu, hạn chế và những bất cập trong công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay; xây dựng được các nhóm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam trong những năm tới.
  Ba là, những kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung một số vấn đề lý luận, phục vụ xây dựng những luận cứ khoa học, nguyên tắc, lý luận cầm quyền của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, vai trò cầm quyền của Đảng trong thực tiễn cách mạng. Luận án có thể làm tư liệu tham khảo, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, tham mưu, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực này.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông
  • Tác giả: Trần Thị Thùy
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40017
  https://drive.google.com/file/d/1bh1SBlPCsCWNp6oejEp_4xSX3zW6dDBj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page