Luận Văn Thạc Sĩ Chùa Vẽ (Hải Phòng) Trong Đời Sống Văn Hóa Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jun 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-23_17-19-30.png
  Tôn giáo là một trong những thành tố của văn hóa Việt Nam. Trong suốt quá trình phát triển của lịch sử, tôn giáo luôn có một vị trí và vai trò nhất định đối với xã hội. Tuy nhiên, việc nhìn nhận vai trò của tôn giáo ở mỗi giai đoạn lại có sự khác nhau. Thời kỳ trước đổi mới, chúng ta có sự nhìn nhận chưa đầy đủ vai trò của tôn giáo, gắn tôn giáo với những yếu tố mê tín dị đoan. Song những năm trở lại đây, nhất là sau nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 16/10/1990 của Bộ chính trị (khóa VI) về “Tằng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”, nghị quyết trên được coi là dấu mốc mở đầu cho bước ngoặt phát triển về nhận thức tôn giáo của Đảng ta.
  • Luận văn thạc sĩ Văn hóa
  • Chuyên ngành Văn hóa học
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Quang Hưng
  • Tác giả: Bùi Thị Hồng Thoa
  • Số trang: 143
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2014
  Link Download
  http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2159
  https://drive.google.com/file/d/1Ycbd4pu-fipPziqf_FcdF4p2P0nCFgVy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page