Luận Án Tiến Sĩ Dân Cư Trong Tồn Tại Xã Hội Ở Tỉnh Lâm Đồng Và Sự Vận Động Của Nó Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, May 5, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  upload_2021-9-8_1-9-38.png
  Dân Cư Trong Tồn Tại Xã Hội Ở Tỉnh Lâm Đồng Và Sự Vận Động Của Nó Hiện Nay
  Dân cư và sự tồn tại, phát triển của xã hội là hai vấn đề không thể tách rời nhau; bởi lẽ, dân cư là yếu tố quan trọng của sản xuất và của đời sống xã hội. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dân cư là yếu tố quan trọng của tồn tại xã hội: "Tiền đề đầu tiên của toàn bộ lịch sử nhân loại thì dĩ nhiên là sự tồn tại của những cá nhân con người sống"(C. Mác và Ph. Ăngghen) [55. tr 32]. Mặc dầu quan trọng như vậy, song với tính cách là một hệ thống nhỏ trong hệ thống lớn là đời sống xã hội, đồng thời với tính cách là một cực trong hệ thống tương tác xã hội 3 cực của tồn tại xã hội, dân cư còn chưa thật sự được làm rõ về các nội dung và vai trò của nó. Trong nhận thức, có lúc, có nơi yếu tố dân cư dễ bị mờ nhạt đi bên cạnh yếu tố địa lý hoặc yếu tố phương thức sản xuất (yếu tố thường được coi là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội). Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử thì "đời sống xã hội về thực chất là có tính thực tiễn"; điều đó nói lên rằng, trong tiến trình lịch sử của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, ngoài yếu tố sản xuất, các yếu tố hoàn cảnh địa lý, dân cư là những nhân tố bên trong có thể góp phần thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển đặc thù của mỗi dân tộc. Việt Nam là nước đông dân thứ 13 trên thế giới, với 54 tộc người. Đảng, Nhà nước ta từ lâu đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề dân cư và đã có nhiều chủ trương, chính sách tác động tới một số mặt của vấn đề dân cư như: chính sách dân số, chính sách di dân... Mặc dầu vậy, hiệu quả của những chính sách trên, trên thực tế, còn thấp và không đồng đều ở các địa phương. Thực tiễn phát triển của dân cư Việt Nam còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, giải quyết và đưa ra những kết luận, nhằm tạo cơ sở cho những chính sách phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hồ Sĩ Quý, GS. TS. Nguyễn Hữu Vui
  • Tác giả: Bùi Trung Hưng
  • 187 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia 2002
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1009101
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 8, 2021

Share This Page