Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 6, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2010-2015
  Theo quy luật chung của phát triển nền kinh tế từ nông nghiệp lạc hậu lên công nghiệp tiên tiến và hiện đại, Việt Nam đang tiến hành quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá các ngành kinh tế. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế - xã hội, cơ chế kinh tế thị trường đã từng bước được hình thành; các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ là xu hướng tất yếu là mọi yếu tố nguồn lực đầu vào cho sản xuất và sản phẩm đầu ra trở thành hàng hoá, trong đó đất đai cũng không phải ngoại lệ. Chính sách pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước ta luôn đổi mới hoàn thiện để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm phát huy mọi tiềm năng và tiềm lực vốn có của đất đai phục vụ quá trình phát triển đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Châu Thu
  • Tác giả: Hoàng Thọ Phong
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2016
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=11525
   

Share This Page