Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Đa Dạng Di Truyền Một Số Mẫu Giống Lúa Thu Thập Tại Lào Về Đặc Điểm Nông Sinh Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by nhandang123, Jan 24, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Đa Dạng Di Truyền Một Số Mẫu Giống Lúa Thu Thập Tại Lào Về Đặc Điểm Nông Sinh Học
  Nguồn tài nguyên di truyền thực vật đóng vai trò rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa, hiện đại hóa. Do sự khác biệt điều kiện tự nhiên mà mỗi nước có nguồn tài nguyên thực vật khác nhau. Trong xu thế hội nhập quốc tế, sự hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm và trao đổi nguồn gen đã và sẽ góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng nguồn gen bản địa cũng như nhập nội hoặc lai tạo được nhiều các giống mới, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của mỗi nước. Hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thực vật là thực sự cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu an ninh lương thực mà Hội thảo kỹ thuật quốc tế về tài nguyên di truyền thực vật lần thứ IV đã đề ra, nhằm phấn đấu giảm lượng dân số đói nghèo xuống còn một nửa vào năm 2015.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Hùng Lĩnh, TS. Đỗ Thị Phúc
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Nhung
  • Số trang: 87
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1054978
   
  Last edited by a moderator: Oct 25, 2018

Share This Page