Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Hoạt Động Của Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by nhandanglv123, Sep 3, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Hoạt Động Của Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định
  Đất đai là sản phẩm tự nhiên, có trước lao động. Trong quá trình lao động con người tác động vào đất đai để tạo ra sản phẩm cần thiết phục vụ con người, vì vậy đất đai vừa là sản phẩm của tự nhiên, đồng thời vừa là sản phẩm của lao động con người. Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư xây dựng các cơ sở y tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều thế hệ nhân dân ta tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay. Hiến pháp 1980 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước ban hành quản lý”. Để nâng cao vai trò quản lý đất đai, Nhà nước đã ban hành Luật Đất đai năm 1993 với 7 nội dung quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có nội dung đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, và lập hồ sơ địa chính. Luật Đất đai năm 2003 ra đời thay thế Luật Đất đai 1993 và các luật bổ sung trước đó, với 13 nội dung về quản lý đất đai, trong đó có nội dung đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, lập hồ sơ địa chính.
  • Luận văn tốt nghiệp môi trường
  • Chuyên ngành Địa chính môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Lê Duy
  • Tác giả: Nguyễn Hằng Nga
  • Số trang: 71
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=8021
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page