Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Quy Hoạch Nông Thôn Mới Giai Đoạn 2011 - 2016 Và Định Hướng Sử Dụng Đất

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Quy Hoạch Nông Thôn Mới Giai Đoạn 2011 - 2016 Và Định Hướng Sử Dụng Đất Đến Năm 2020 Tại Xã Đạo Đức Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là Chương trình mục tiêu Quốc gia mang tính toàn diện, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển lâu dài, bền vững ở khu vực nông thôn, hướng đến “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nông thôn nói riêng và sự phát triển của quốc gia nói chung.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lợi
  • Tác giả: Khoàng Hừ De
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...o-duc-huyen-vi-xuyen-tinh-ha-giang-15252.html
   

Share This Page