Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Tác Động Của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương Cấp Tỉnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Mar 13, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Thứ nhất, Luận án quan niệm đánh giá tác động văn bản QPPL của chính quyền địa phương cấp Tỉnh là tổng hợp các bước được chính quyền địa phương cấp Tỉnh tổ chức theo một quy trình để phục vụ cho việc dự kiến các kết quả tác động, xem xét các phương án chính sách và đưa ra những lý giải hoặc kiến nghị phù hợp góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng văn bản QPPL của chính quyền địa phương cấp Tỉnh ban hành. Thứ hai, Luận án chỉ ra những hạn chế của hoạt động đánh giá tác động văn bản QPPL của chính quyền địa phương cấp tỉnh hiện nay, gồm: i) Sự tham gia của các chủ thể ngoài Sở Tư pháp nhưng vẫn còn chiếm một tỷ lệ thấp; ii) Không chú trọng đến việc hướng dẫn cho các chủ thể và ít ban hành sổ tay hướng dẫn các chủ thể tham gia vào hoạt động đánh giá tác động văn bản QPPL;
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm, TS. Hà Quang Thanh
  • Tác giả: Nguyễn Đức Quyền
  • Số trang: 188
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=34712
  https://drive.google.com/uc?id=1lf5B_GKatdr50oQMnJYhuVRC3JD1jUOX
   

Share This Page