Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Việc Ứng Dụng Công Nghệ Gps Trong Xây Dựng Lưới Không Chế Đo Vẽ Bản Đồ Địa Chính

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by Aldenot, Sep 11, 2018.

 1. Aldenot

  Aldenot Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Việc Ứng Dụng Công Nghệ Gps Trong Xây Dựng Lưới Không Chế Đo Vẽ Bản Đồ Địa Chính Trên Địa Bàn Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
  Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai lâu dài luôn giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đất đai đã được ghi tại khoản 3, Điều 22 của Luật đất đai 2013. Nội dung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành trong việc thực hiện khảo sát, đo đạc, lập và quản lý bản đồ địa chính đã được quy định tại Điều 23 của Luật đất đai 2013. Căn cứ Luật đất đai năm 2013, ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2013 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi rường ban hành Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 về quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, và 1:10000 và trích đo địa chính thửa đất thay thế Quy phạm thành lập bản đồ địa chính trước đây.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý Đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Nguyễn Duy Diên
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=12612
   
  Last edited by a moderator: Sep 20, 2018

Share This Page