DVD eBook Luận Văn Hóa Học - Chuyên Ngành Hóa Học Hữu Cơ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Hữu Cơ' started by admin, Sep 23, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Hóa Học
  Chuyên Ngành Hóa Học Hữu Cơ
  400 Quyển | 2.0 GB

  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-1984 - Nghiên Cứu Phản Ứng Chuyển Hóa Etylbenzen Trên Xúc Tác Zeolit Y Và Các Xúc Tác Khác.pdf
  002  LATS-1985 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Của Fomazan Chứa Nhân Dị Vòng Indoe Và Furon.pdf
  003  LATS-1987 - Nghiên Cứu Phản Ứng Thế Đồng Li Trên Liên Kết Oxi-Oxi Và Phản Ứng Chuyển Vi Hydro Nội Phân Tử Khi Nhiệt Phân Một Số Peaxit.pdf
  004  LATS-1991 - Nghiên Cứu Khả Năng Phản Ứng Của Một Số MONOME ETYLENIC Hoạt Động Và Ứng Dụng Phân Tích Amin Và MECAPTAN.pdf
  005  LATS-1991 - Đóng Góp Vào Việc Nghiên Cứu Phương Pháp Phân Tích Dioxin Và Khả Năng Hấp Phụ Dioxin Trong Nước Bằng Sét Bentonit Di linh.pdf
  006  LATS-1993 - Nghiên Cứu Phân Tích, Đánh Giá Tồn Lượng Và Khả Năng Ổn Quang Đối Với Thuốc Trừ Sâu FENVALERAT.pdf
  007  LATS-1993 - Đóng Góp Vào Việc Nghiên Cứu Hoá Học Một Số Cây Thuốc Chi EUPATORIUM (Họ Cúc) Ở Việt Nam.pdf
  008  LATS-1994 - Nghiên Cứu Phân Tích, Đánh Giá Tồn Lượng Hoá Chất Bảo Vệ Thực Vật Và Tình Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Ở Một Số Tỉnh Miền Trung.pdf
  009  LATS-1994 - Tổng Hợp Các Chất Đa Dị Vòng Trên Cơ Sở Axylindol Và Các Chất Tương Tự.pdf
  010  LATS-1995 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Tạo Phức Của Một Số Hợp Chất Fomazan Chứa Dị Vòng Pirol.pdf
  011  LATS-1999 - Hoạt Tính Xúc Tác Của Bentonít Thuận Hải Đã Được Biến Tính Trong Phản Ứng Chuyển Hóa Một Số Hợp Chất Hữu Cơ.pdf
  012  LATS-2001 - Tổng Hợp Và Khảo Sát Khả Năng Ức Chế Ăn Mòn Kim Loại Của Một Số Azometin Dãy 5-Aminobenzothiazol, 5-Aminobenzothiadiazol Và 5-Aminoindol.pdf
  013  LATS-2001 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Các Phức Chất Hỗn Hợp Tạo Thành Trong Hệ Ion Đất Hiếm (III)-Dibenzoylmetan-Bazơ Hữu Cơ Và Khả Năng Ứng Dụng Của Chúng.pdf
  014  LATS-2002 - Nghiên Cứu Các Quá Trình Hóa Học Nhằm Nâng Cao Tỷ Lệ Gạo Làm Nguyên Liệu Thay Thế Trong Công Nghệ Sản Xuất Bia.pdf
  015  LATS-2005 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Tính Chất Xúc Tác Trên Cơ Sở Zeolit Đối Với Phản Ứng Chuyển Hoá Một Số Hợp Chất Thơm.pdf
  016  LATS-2006 - Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Phân Tích Đa Siêu Vi Lượng Một Số Hoá Chất Bảo Vệ Thực Vật.pdf
  017  LATS-2007 - Nghiên Cứu Phản Ứng Chuyển Hóa Các N-Parafin C6-C7 Trên Xúc Tác Axit Rắn Biến Tính.pdf
  018  LATS-2007 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Loài Alpinia (Zingiberaceae) Việt Nam.pdf
  019  LATS-2008 - Nghiên Cứu Sự Oxid Hóa Của KMnO4-CuSO4-5H2O Trên Một Số Nhóm Định Chức Chính Trong Môi Trường Khô.pdf
  020  LATS-2008 - Tìm Hiểu Thành Phần Hóa Học Của Một Số Cây Thuốc Chi Hedyotis Mọc Ở Việt Nam.pdf
  021  LATS-2009 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Chuyển Hóa Các Azometin Từ Dãy 5 - Aminoindol Thế.pdf
  022  LATS-2009 - Tìm Hiểu Thành Phần Hóa Học Của Một Số Cây Thuộc Chi Polyscias, Họ Nhân Sâm (Araliaceae).pdf
  023  LATS-2009 - Tổng Hợp, Nghiên Cứu Cấu Tạo Của Một Số Fomazan. Bisfomazan Chứa Dị Vòng Và Phức Kim Loại Của Chúng.pdf
  024  LATS-2010 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Một Số Loài Thuộc Họ Bứa (Guttiferae) Ở Việt Nam.pdf
  025  LATS-2010 - Nghiên Cứu Cấu Trúc Hóa Học Của Các Ion Dương Gốc Tự Do (Radical Cation) Bằng Phương Pháp Tính Toán Dựa Trên Lý Thuyết Orbital Phân Tử Và Lý Thuyết Hàm Mật Độ.pdf
  026  LATS-2010 - Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Vi Chiết Kết Hợp Với Sắc Kí Khí Phân Tích Hợp Chất Hữu Cơ Bay Hơi.pdf
  027  LATS-2010 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Chế Tạo Sơn Ngụy Trang Hấp Thụ Sóng Điện Từ Radar Trên Cơ Sở Polyme Dẫn Điện Chứa Ferocen Và Spinel Ferit.pdf
  028  LATS-2010 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Tính Chất Của Một Số Glucopyranosyl Thioure Có Chứa Dị Vòng Pyrimidin.pdf
  029  LATS-2010 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Tính Chất Của Một Số Glucosylthioure Chứa Dị Vòng Thiazol Và Benzothiazol.pdf
  030  LATS-2010 - Nghiên Cứu Xúc Tác Platin, Vàng Mang Trên Vật Liệu Mao Quản Trung Bình MCM-41, SBA-15 Trong Phản Ứng Oxi Hóa Glucozơ.pdf
  031  LATS-2010 - Quang Oxy Hóa Sâu p-Xylen Trên Các Hệ Xúc Tác TiO2 Biến Tính.pdf
  032  LATS-2011 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Của Cây Xuân Hoa Đỏ, Pseuderanthemum Carruthersii.pdf
  033  LATS-2011 - Nghiên Cứu Sử Dụng Chất Kết Dính Cao Phân Tử Để Chế Tạo Hỗn Hợp Hoả Thuật Phát Hồng Ngoại 3 -14um.pdf
  034  LATS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Một Số Loài Cây Thuộc Họ Betulaceae Và Họ Zingiberaceae.pdf
  035  LATS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của 3 Loài Cây Thuộc Họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae) Ở Việt Nam.rar
  036  LATS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Biodiesel Bằng Phản Ứng Ancol Phân Từ Mỡ Cá Da Trơn Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.pdf
  037  LATS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Tính Chất Xúc Tác Của Vật Liệu Nanospinen Bậc Ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3, Cr3+) Trong Phản Ứng Oxidehydro Hóa Etylbenzen.pdf
  038  LATS-2011 - Tổng Hợp Và Chuyển Hóa Một Số Xeton Anpha, Beta - Không No Chứa Vòng Benzopiron.pdf
  039  LATS-2011 - Tổng Hợp Và Tính Chất Của Các Hợp Chất 4-Acetyl- Và 4-Formylsydnone (Per-O-Acetyl-B-D-Glycopyranosyl Thiosemicarbazon).pdf
  040  LATS-2012 - Chế Tạo Và Nghiên Cứu Tính Chất Của Tổ Hợp Vật Liệu Cao Phân Tử Ứng Dụng Làm Màng Phủ Nhà Lưới.rar
  041  LATS-2012 - Khảo Sát Tinh Dầu Một Số Giống Cây Thuộc Họ Rutaceae Miền Nam Việt Nam.pdf
  042  LATS-2012 - Nghiên Cứu Biến Tính Tinh Bột Bằng Một Số Tác Nhân Hóa Học Và Ứng Dụng.rar
  043  LATS-2012 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Tính Chất Của Màng Polyme Ứng Dụng Để Bảo Quản Quả.rar
  044  LATS-2012 - Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Cao Su Blend Bền Môi Trường Và Dầu Mỡ.rar
  045  LATS-2012 - Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Hoạt Tính Sinh Học Một Số Hợp Chất Phân Lập Từ Cây Cọ Hạ Long (Livistona Halongensis) Và Cây Rau Má (Centella Asiatica).rar
  046  LATS-2012 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Hai Loại Khố Sâm Mềm Và Cơm Rượu Trái Hẹp Ở Việt Nam.rar
  047  LATS-2012 - Nghiên Cứu Thành Phần Limonoid Của Lá Cây Neem Azadirachta Indica A. Juss Trồng Ở Ninh Thuận.pdf
  048  LATS-2012 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Các Dẫn Chất Của Sesquitecpenoit Thiên Nhiên Parthenin Và Thăm Dò Hoạt Tính Sinh Học Của Chúng.pdf
  049  LATS-2012 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Tính Chất Của Một Số Dẫn Xuất 1-Aryltetrazole Và Bis-Thiazolidin-4-On.pdf
  050  LATS-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Một Số Loài Thuộc Chi Garcinia, Họ Bứa (Guttiferae) Mọc Ở Nam Bộ.pdf
  051  LATS-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Và Một Số Hoạt Tính Sinh Học Của Hai Cây Rau Má Lá Sen.PDF
  052  LATS-2013 - Nghiên Cứu Hóa Học Cây Thuốc Việt Nam Có Hoạt Tính Kháng Tế Bào Khối U Thực Nghiệm-Cây Tô Mộc.pdf
  053  LATS-2013 - Nghiên Cứu Quá Trình Tương Tác Oxi Hóa Của Polyphenol Chiết Xuất Từ Chè Xanh Đến Polyanilin.pdf
  054  LATS-2013 - Nghiên Cứu Sử Dụng Vật Liệu Nano Từ Tính CoFe2O4 Làm Chất Mang Xúc Tác Cho Phản Ứng Knoevenagel.pdf
  055  LATS-2013 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Chống Ung Thư Của Cây Giác Đế Đài To Và Giác Đế Cuống Dài Họ Na.rar
  056  LATS-2013 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Ba Loài Thuộc Chi Bách Bộ Mọc Ở Lào.pdf
  057  LATS-2013 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Mở Vòng Hợp Chất Aziridin, Azetidin, Β-Lactam.rar
  058  LATS-2014 - Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Khảo Sát Hoạt Tính Sinh Học Của Fucoidan Và Alginate Từ Hai Loài Rong Nâu.rar
  059  LATS-2014 - Nghiên Cứu Quy Trình Tách Chiết, Tổng Hợp Dẫn Xuất Và Xác Định Tính Chất, Hoạt Tính Của Tinh Dầu.pdf
  060  LATS-2014 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Có Hoạt Tính Diệt Tế Bào Ung Thư Của Loài Dâu Ăn Tằm Morus Alba L.pdf
  061  LATS-2014 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Của Cây Bạch Trinh Biển.pdf
  062  LATS-2014 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Cây Dấu Dầu Lá Nhẵn.pdf
  063  LATS-2014 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Cây Dấu Dầu Lá Nhãn.pdf
  064  LATS-2014 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Xác Định Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Dẫn Xuất Hemiasterlin.zip
  065  LATS-2014 - Nghiên Cứu Tổng Hợp, Cấu Trúc Và Tính Chất Một Số Dẫn Xuất Của Quinolin Trên Cơ Sở Eugenol.rar
  066  LATS-2014 - Nghiên Cứu Tổng Hợp, Cấu Trúc Và Tính Chất Một Số Hợp Chất Chứa Vòng Furoxan, Vòng Quinolin.pdf
  067  LATS-2014 - Tổng Hợp Vật Liệu Polyme Dạng Hydrogel Nhạy Nhiệt.pdf
  068  LATS-2015 - Nghiên Cứu Chuyển Hóa Rong Biển, Phế Thải Nông Nghiệp Chứa Carbohydrat Thành Ethanol Sử Dụng Xúc Tác Sinh Học.pdf
  069  LATS-2015 - Nghiên Cứu Các Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học Từ Quả Thể Nấm Đa Niên Lỗ Đen.pdf
  070  LATS-2015 - Nghiên Cứu Phản Ứng Acil Hóa Friedel-Crafts Sử Dụng Triflat Kim Loại Trong Điều Kiện Hóa Học Xanh.pdf
  071  LATS-2015 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học & Khảo Sát Hoạt Tính Sinh Học Của 3 Loài Thực Vật - Cây Sói Đứng.pdf
  072  LATS-2015 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Loài Thuộc Chi Uvaria L. - Họ Na.pdf
  073  LATS-2015 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Loài Sao Biển Asterina Batheri Goto, 1914.pdf
  074  LATS-2015 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Khảo Sát Hoạt Tính Sinh Học Của Loài Xáo Leo (Paramignya Scandens).pdf
  075  LATS-2015 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học, Độc Tính Ngón Hoa Trắng (Nhài Bắc) Trúc Đào ... Trắng (Nhài Bắc).pdf
  076  LATS-2015 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Vinyl Polyme Ứng Dụng Làm Tá Dược.pdf
  077  LATS-2015 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Hoạt Tính Chống Ung Thư Của Các Hợp Chất Indenoisoquinolin.pdf
  078  LATS-2015 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Khảo Sát Hoạt Tính Sinh Học Của Alphitonin, Maesopsin Và Một Số Dẫn Xuất.pdf
  079  LATS-2015 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Tro Bay Làm Chất Độn Gia Cường Cho Vật Liệu Cao Su Và Cao Su Blend.pdf
  080  LATS-2015 - Phân Lập Và Xác Định Cấu Trúc Các Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học Từ Nấm Tổ Ong Lông Thô.pdf
  081  LATS-2016 - Chế Tạo Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Vật Liệu Tổ Hợp Polylactic AxitChitosan Và Thăm Dò Khả Năng.pdf
  082  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Cây Na Biển (Annona Glabra L.).pdf
  083  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Hai Loài San Hô Mềm.pdf
  084  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chiết Tách Và Chuyển Hóa Zerumbone Trong Một Số Cây Thuốc Thuộc Họ Gừng (Zingiberaceae) Việt Nam Và Khảo Sát Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Ung Thư.pdf
  085  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chuyển Hóa Dầu Hạt Cao Su Thành Nhiên Liệu Sinh Học Biodiesel Bằng Hệ Xúc Tác Axit Rắn Thu Được Từ Quá Trình Cacbon Hóa Các Nguồn Hydratcacbon Thiên Nhiên.pdf
  086  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chuyển Hóa Dầu Hạt Cao Su Thành Nhiên Liệu Sinh Học Biodiesel Bằng Hệ Xúc Tác Axit Rắn.pdf
  087  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Một Số Polyme Ưa Nước Và Ứng Dụng Cố Định Các Kim Loại Nặng Trong Bùn Thải.zip
  088  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Tính Chất Vật Liệu Cao Su Nanocompozit Trên Cơ Sở Một Số Cao Su.pdf
  089  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Trên Cơ Sở Polyolefin Và Ứng Dụng Trong Ngành Vật Liệu Nổ.pdf
  090  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Xúc Tác Zeolit Y Chứa Mao Quản Trung Bình Từ Nguyên Liệu Trong Nước Ứng Dụng.rar
  091  LATS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo, Tính Chất Và Ứng Dụng Của Một Số Vật Liệu Cao Su Silica Nanocompozit.pdf
  092  LATS-2016 - Nghiên Cứu Phản Ứng Khâu Mạch Nhựa Epoxy Biến Tính Dầu Ve, Dầu Hạt Câu Đen Bằng Một Số Tác Nhân.pdf
  093  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Cây Bình Bát (Annona Reticulata L.) Ở Việt Nam.rar
  094  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Một Số Loài Sinh Vật Thuộc Chi Kadsura.pdf
  095  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Một Số Loài Thực Vật Thuộc Chi Kadsura.pdf
  096  LATS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Sắc Ký Dấu Vân Tay Của Thân Rễ Hai Loài Củ Gấu Và Củ Gấu Biển.pdf
  097  LATS-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Chất Mang Thuốc Nanopolymer Polyamidoamin (Pamam) Biến Tính Bằng Các Tác Nhân.pdf
  098  LATS-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Các Hợp Chất Piperazinedion.pdf
  099  LATS-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Dẫn Xuất Tritecpenoit Khung Lupan Và Thăm Dò Hoạt Tính Sinh Học Của Chúng.pdf
  100  LATS-2016 - Điều Chế Và Ứng Dụng Một Số Chất Có Tác Dụng Hiệp Đồng (Synergist) Từ Dầu Thực Vật Để Tăng Sinh Học.rar
  101  LATS-2017 - Nghiên Cứu Chiết Tách, Chuyên Hóa Hóa Học Và Thăm Dò Hoạt Tính Sinh Học Của Các Triterpenoid.pdf
  102  LATS-2017 - Nghiên Cứu Công Nghệ Tách Các Catechin Từ Chè Xanh (Camellia Sinensis L.), Chuyển Hóa Tạo Dẫn Xuất.pdf
  103  LATS-2017 - Nghiên Cứu Khả Năng Phân Hủy Của Polietylen Trong Sự Có Mặt Của Một Số Muối Stearat Kim Loại.pdf
  104  LATS-2017 - Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Tổng Hơp Pregnan Và Một Số Dẫn Xuất Của Chúng Từ 9a-Hydroxy.pdf
  105  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thu Nhận Dịch Chiết Chứa Acid Hydroxycitric Từ Vỏ Quả Tai Chua (Garcinia Cowa Roxb.).rar
  106  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của 3 Loài Thuộc Chi Polygonum, Họ Rau Răm (Polygonaceae).pdf
  107  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Diệt Tế Bào Ung Thư Của Hai Loài Hải Miên Dysidea Fragili.pdf
  108  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Kháng Vi Sinh Vật Của Nấm Isaria Japonica Và Phellinus.pdf
  109  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Các Loài Lá Kim Pinus Dalatensis.pdf
  110  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Loài Hải Miên Smenospongia Cerebriformis.pdf
  111  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Loài Nấm Ở Việt Nam.rar
  112  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Loài Thực Vật Vùng Ven Biển Cần Giờ.pdf
  113  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Một Số Loài Thuộc Chi Chòi Mòi (Antidesma).pdf
  114  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Khảo Sát Hoạt Tính Sinh Học Của Polysaccharide Từ Hạt Me.rar
  115  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học, Hoạt Tính Sinh Học Của Loài Thông Nàng (Dacrycarpus Imbricatus).pdf
  116  LATS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học, Hoạt Tính Sinh Học Và Đa Dạnh Nguồn Gen Di Truyền Của Một Số Loài Lá.pdf
  117  LATS-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Dẫn Xuất Naphthoquinon Bằng Phản Ứng Domino Và Đánh Giá Hoạt Tính.pdf
  118  LATS-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Của Một Số Hợp Chất Có Cấu Trúc Lai Từ Betulin.pdf
  119  LATS-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Trên Cơ Sở Gốc Polyanilin Định Hướng Ứng Dụng Hấp Phụ DDT Chiết Tách.pdf
  120  LATS-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Xác Định Cấu Trúc Và Thăm Dò Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Phức Chất Pt(II).pdf
  121  LATS-2017 - Nghiên Cứu Đánh Giá Biến Động Các Thông Số Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Tôm Sú (Penaeus Monodon).pdf
  122  LATS-2017 - Đánh Giá Mức Độ Tồn Lưu Của Một Số Hợp Chất OCPs, PCBs Và PBDEs Tại Các Vùng Ven Biển Miền Trung.pdf
  123  LATS-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Ứng Dụng Các Polyme Có Nhóm Chức Thích Hợp Để Tách Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm.pdf
  124  LATS-2018 - Nghiên Cứu Quản Lý Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Thực Vật Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Pù Luông, Thanh Hóa.pdf
  125  LATS-2018 - Nghiên Cứu Sự Biến Đổi Đặc Trưng, Tính Chất Và Hình Thái Cấu Trúc Của Polyethylene Tỷ Trọng Cao Trong Quá Trình Thử Nghiệm Tự Nhiên Tại Bắc Trung Bộ.pdf
  126  LATS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Rễ Củ Cây Mạch Môn.pdf
  127  LATS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Chống Oxy Hóa Của Một Số Loài Dược Liệu.pdf
  128  LATS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Của 3 Loài.pdf
  129  LATS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Của Loài Sóc Chụm (Glochidion Glomerulatum) Và Loài Sóc Lông (Glochidion Hirsutum) Ở Việt Nam.pdf
  130  LATS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Ung Thư Của Cây Tốc Thằng Cáng.pdf
  131  LATS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Hai Loài Ngọc Cẩu.pdf
  132  LATS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Quả Các Cây Gội Nước (Anphanamixis Polystachya), Xà Cừ (Khaya Senegalensis).pdf
  133  LATS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Loài Bời Lời Nhớt (Litsea Glutinosa) Họ Long Não.pdf
  134  LATS-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Hợp Chất Có Chứa Vòng Quinolin Và Hợp Phần D-Glucose Bằng Phản Ứng Click.pdf
  135  LATS-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Chuyển Hóa Một Số Hợp Chất 2-Amino-4H-Pyran 3-Carbonitril.pdf
  136  LATS-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Hoạt Tính Sinh Học Các Dẫn Xuất Mới Của Alkaloid Dừa Cạn.pdf
  137  LATS-2018 - Thiết Kế, Tổng Hợp Và Đánh Giá Tác Động Kháng Acetylcholinesterase Của Một Số Dẫn Chất Chalcone.pdf
  138  LATS-2018 - Tổng Hợp Hydrotalxit Mang Ức Chế Ăn Mòn Và Chế Tạo Lớp Phủ Nanocompozit Bảo Vệ Chống Ăn Mòn Thép Cacbon.pdf
  139  LATS-2018 - Tổng Hợp Và Khảo Sát Hoạt Tính Sinh Học Các Analog Của Bengamide A Và E.pdf
  140  LATS-2018 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Của Một Số Dẫn Xuất Polythiopene.pdf
  141  LATS-2019 - Chế Tạo, Khảo Sát Một Số Tính Chất Đặc Trưng, Ứng Dụng Của Vi Sợi Cellulose Và Dẫn Xuất.pdf
  142  LATS-2019 - Nghiên Cứu Biến Tính Màng Epoxy Và Nền Thép Nhằm Nâng Cao Khả Năng Chống Ăn Mòn.pdf
  143  LATS-2019 - Nghiên Cứu Chiết Tách Và Xác Định Thành Phần Hóa Học Trong Thân Rễ Của Ba Loại Nghệ - Nghệ Vàng (Curcuma Longa Linn.), Nghệ Đen (Curcuma Aeruginosa Roxb.) Và Nghệ Trắng.pdf
  144  LATS-2019 - Nghiên Cứu Chế Tạo Màng Mỏng Kích Thước Micromet Trên Cơ Sở Các Sản Phẩm Dầu Mỏ Để Bảo Vệ Vũ Khí Trang Bị Kỹ Thuật Quân Sự.pdf
  145  LATS-2019 - Nghiên Cứu Gia Cường Màng Phủ Nhựa Epoxy Bằng Ống Nanocacbon Biến Tính Và Graphen Oxit.pdf
  146  LATS-2019 - Nghiên Cứu Nâng Cao Tính Năng Cơ Lý Kỹ Thuật Cho Một Số Cao Su Compozit Bằng Phụ Gia Nano.pdf
  147  LATS-2019 - Nghiên Cứu Phân Lập Và Khảo Sát Hoạt Tính Kháng Sinh, Gây Độc Tế Bào Của Các Hợp Chất Thứ Cấp Từ Ba Chủng Xạ Khuẩn Streptomyces G246, G261, G248.pdf
  148  LATS-2019 - Nghiên Cứu Phân Lập Và Thử Nghiệm Hoạt Tinh Sinh Học Của Các Hoạt Chất Từ Một Số Loài Thực Vật Và Nấm Nội Sinh Thực Vật.pdf
  149  LATS-2019 - Nghiên Cứu Thành Phấn Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Loài Vitex Limonifolia Wall.Ex C.B.Clark Và Vitex Trifolia L..pdf
  150  LATS-2019 - Nghiên Cứu Thành Phần Dinh Dưỡng Và Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học Từ Một Số Loài Nấm Lớn Ở Vùng Bắc Trung Bộ.pdf
  151  LATS-2019 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Của Loài Macaranga Balansae Gagnep., Thuộc Chi Mã Rạng (Macaranga) Họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae).pdf
  152  LATS-2019 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học, Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Và Hoạt Tính Kháng Viêm Của Hai Loài Hải Miên Rhabdastrella Providentiae.pdf
  153  LATS-2019 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học, Hoạt Tính Sinh Học Của Loài Trichosanthes Baviensis Gagnep. (Qua Lâu Ba Vì), Trichossanthes Anguina L (Dưa Núi).pdf
  154  LATS-2019 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Khảo Sát Khả Năng Diệt Khuẩn Của Oligome Trên Cơ Sở Guanidin Trong Xử Lý Nước Nhiễm Khuẩn.pdf
  155  LATS-2019 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Bán Dẫn Hữu Cơ Ứng Dụng Trong Lĩnh Vực Quang Điện Tử.pdf
  156  LATS-2019 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Mới Từ TCNQ Và TCNQF4.pdf
  157  LATS-2019 - Nghiên Cứu Điều Kiện Thu Nhận, Xác Định Tính Chất Và Thành Phần Monosaccharide Của Exopolysaccharide Từ Một Số Chủng Thuộc Loài Lactobacillus Plantarum.pdf
  158  LATS-2019 - Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Polyanilin - Chế Phẩm Bã Chè Và Cây Sim, Định Hướng Xử Lý Một Số Kim Loại Trong Nước.pdf
  159  LATS-2019 - Tổng Hợp, Nghiên Cứu Tính Chất Màng Polyme Gốc Phenyl Định Hướng Ứng Dụng Làm Cảm Biến Ion Kim Loại.pdf
  160  LATS-2020 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Các Hợp Chất Lai Của Một Số Triterpenoid Có Chứa Nhóm Benzamide Và Hydroxamate.pdf
  161  LVTN-2008 - Tổng Hợp Một Số Dẫn Xuất Của Quinolin.pdf
  162  LVTN-2012 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cao Ethyl Acetate Của Loài Địa Y Roccella Sinensis (Nyl.) Hale Thu Hái Ở Bình Thuận.pdf
  163  LVTN-2012 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Trên Cao Ethyl Acetate Của Cây Mộc Ký Ngũ Hùng Họ Chùm Gửi.pdf
  164  LVTN-2012 - Tổng Hợp 1-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)-3-(8-Hydroxyquinolin-5-Yl)Prop-2-En-1-One Và 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-(8-Hydroxy Quinolin-5-Yl)-2-Methylprop-2-En-1-One Từ 8-Hydroxyquinoline.pdf
  165  LVTN-2013 - Biên Soạn Ebook Hóa Học Hữu 3 Bằng Phần Mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended.pdf
  166  LVTN-2013 - Cô Lập Và Nhận Danh Các Hợp Chất Từ Cao Ethyl Acetate Của Địa Y Roccella Sinensis (Nyl.) Hale Thu Hái Ở Bình Thuận.pdf
  167  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cao Chloroform Của Quả Mướp Đắng Momordica Charantia L..pdf
  168  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cao Ethyl Acetate Lá Cây Núc Nác Oroxylum Indicum L. Họ Chùm Ớt (Bignoniaceae).pdf
  169  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cao Etyl Acetat Của Cây Nam Sâm Đứng Oerhaavia Erecta L. Họ Bông Phấn (Nyctaginaceae).pdf
  170  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cao Methanol Trong Lá Cây Chùm Ngây Moringa Oleifera L. Họ Moringaceae.pdf
  171  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cây Boerhaavia Diffusa Linn. Họ Bông Phấn (Nyctaginaceae).pdf
  172  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cây Phèn Phyllanthus Reticulatus Poir. Họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae).pdf
  173  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Cây Phèn Đen Phyllanthus Reticulatus Poir. Họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae).pdf
  174  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Của Cao Ethyl Acetate Của Loài Địa Y Roccella Sinensis (Nyl.) Hale Thu Hái Ở Bình Thuận.pdf
  175  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Của Cao Ethyl Acetate Của Địa Y Roccella Sinensis (Nyl.) Hale Thu Hái Ở Bình Thuận.pdf
  176  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Của Cây Phèn Đen Phyllanthus Reticulatus Poir. Thuộc Họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae).pdf
  177  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Của Lá Cây Núc Nác Oroxylum Indicum L. Họ Chùm Ớt (Bignoniaceae).pdf
  178  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Quả Mướp Đắng (Momordica Charantia L.).pdf
  179  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Chống Oxi Hóa Của Cao Hexan Lá Bình Bát Dây Coccinia Grandis (L.) J. Voigt Họ Cucurbitaceae.pdf
  180  LVTN-2013 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Ức Chế Enzym Α-Glucosidase Của Cao Hexan Lá Bình Bát Dây Coccinia Grandis (L.) J. Voigt Họ Bầu Bí (Cucurbitaceae).pdf
  181  LVTN-2013 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Decane-2,3-Dione Từ Acrolein.pdf
  182  LVTN-2013 - Tổng Hợp Dẫn Xuất 3,4-Dihydropirimidin2(1h)-On Dùng Xúc Tác Fecl3.6ho Tẩm Trên Chất Mang Rắn Montmorillonite Ksf 2 Trong Điều Kiện Không Dung Môi.pdf
  183  LVTN-2013 - Tổng Hợp Dẫn Xuất 4h-Piran Dùng Xúc Tác K2Co3 Tẩm Trên Chất Mang Rắn Montmorillonite K-10.pdf
  184  LVTN-2013 - Tổng Hợp Một Số Amide Là Dẫn Xuất Của.pdf
  185  LVTN-2013 - Tổng Hợp Một Số Dẫn Xuất Của 3-Aminocoumarin.pdf
  186  LVTN-2013 - Tổng Hợp Một Số Hợp Chất Chứa Dị Vòng 2-Thioxo-1,3–Thiazoliđin-4-On, Dẫn Xuất Của 7-Hiđroxi-4-Metylcoumarin.pdf
  187  LVTN-2013 - Tổng Hợp Và Chuyển Hóa 4,6-Dimethylpyrimidine-2-Thiol.pdf
  188  LVTN-2013 - Tổng Hợp Và Chuyển Hóa 4-Amino-5-{[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-Yl)Sulfanyl]Methyl}-1,2,4-Triazole-3-Thiol.pdf
  189  LVTN-2013 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Cấu Trúc Của Một Số Dẫn Xuất 5-Benzyliđen-3-N-(4-Metylphenyl).pdf
  190  LVTN-2013 - Tổng Hợp, Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Thử Hoạt Tính Sinh Học Của Phức Mn(Ii), Pb(Ii) Với 5-Bsat.pdf
  191  LVTN-2013 - Xây Dựng Tiêu Chuẩn Kiểm Nghiệm Nguyên Liệu Và Cao Chiết Từ Dâu Tằm (Morus Alba L.), Họ Dâu Tằm (Moraceae) Và Viễn Chí (Polygala Japonica Houtt), Họ Viễn Chí (Polygalaceae).pdf
  192  LVTN-2016 - Bước Đầu Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Trứng Cua - Melochia Umbellata.pdf
  193  LVTN-2016 - Bước Đầu Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Quả Cây Ươi - Scaphium Macropodum.pdf
  194  LVTN-2016 - Khảo Sát Thành Phần Flavonoid Từ Lá Cây Mỏ Quạ Cudrania Tricuspidata.pdf
  195  LVTN-2016 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Lá Cây Kháo Phoebe Tavoyana.pdf
  196  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Tính Chất Cao Su Blend Trên Cơ Sở Cao Su Thiên Nhiên Và Cao Su Butadien.pdf
  197  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Tính Chất Vật Liệu Cao Su Nanocompozit Trên Cơ Sở Blend Cao Su Thiên Nhiên Và Cao Su Butadien Gia Cường Nanosilica.pdf
  198  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Nanocompozit Trên Cơ Sở Blend Cao Su Thiên Nhiên-Cao Su Butadien Phối Hợp Nanosilica Và Than Đen.pdf
  199  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Phân Lập Các Dẫn Xuất Phenyl Glycosit Từ Cây Trứng Cua - Melochia Umbellata.pdf
  200  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Phân Lập Các Hợp Chất Saponin Từ Cây Râu Hùm (Tacca Hantrieri).pdf
  201  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Phối Hợp Clay, Nanosilica Với Than Đen Trong Cao Su Blend CSTN-CR.pdf
  202  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Sơ Bộ Thành Phần Hóa Học Cây Thuốc Thượng Phaeanthus Vietnamensis Ban.pdf
  203  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Sử Dụng Hỗn Hợp PANi - Than Hoạt Tính Hấp Thu Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.pdf
  204  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Sử Dụng Polyanilin - Mùn Cưa Hấp Thu Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.pdf
  205  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Sử Dụng Polyanilin Tổng Hợp Hóa Học Hấp Thu Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.pdf
  206  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Sử Dụng Tác Nhân Lý - Hóa Để Tái Sinh, Tận Dụng Nguồn Cao Su Phế Thải.pdf
  207  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Đơn Châu Chấu Aralia Armata (Wall.) Seem. Họ Ngũ Gia Bì - Araliaceae.pdf
  208  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cặn Chiết Etyl Axetat Của Thân Cây Na Rừng (Kadsura Coccinea).pdf
  209  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Dịch Chiết Lipid Của Hải Sâm Holothuria Scabra.pdf
  210  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Loài Hải Miên Dysidea Fragilis.pdf
  211  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Hợp Chất Lai Chứa AZT Và Betulinic Axit.pdf
  212  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Polyanilin - Xơ Dừa Hấp Thu Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.pdf
  213  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Hoạt Tính Sinh Học Của 6-(2-Hydroxy-3- Morpholinopropyl)-5H-Indeno(1,2-C)Isoquinoline-5,11(6H)-Dione.pdf
  214  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Hoạt Tính Sinh Học Của 6-(2-Hydroxy-3-(4-Methylpiperidin-1-Yl)Propyl)-5H-Indeno(1,2-C)Isoquinoline-5,11(6H)-Dione.pdf
  215  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Hoạt Tính Sinh Học Của 6-(2-Hydroxy-3-(Pyrrolidin-1-Yl)Propyl)-5H-Indeno(1,2-C)Isoquinoline-5,11(6H)-Dione.pdf
  216  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Hoạt Tính Sinh Học Của 6-(2-Hydroxy-3-Piperidin-1-Yl)Propyl-5H-Indeno(1,2-C)Isoquinoline-5,11(6H)-Dione.pdf
  217  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani-Mùn Cưa Hấp Thu Hợp Chất Ddt Trong Dịch Chiết Đất Ô Nhiễm.pdf
  218  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Và Phân Lập Một Số Thành Phần Hóa Học Từ Quả Táo Mèo (Docynia Indica (Wall.)Decne) Việt Nam.pdf
  219  LVTN-2016 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Dung Môi Đến Khả Năng Chiết Rửa Đất Nhiễm Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.pdf
  220  LVTN-2016 - Phát Triển Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Alginate Từ Rong Nâu Việt Nam.pdf
  221  LVTN-2016 - Tổng Hợp Các Dẫn Chất Của Thuốc Chống HIV D4T.pdf
  222  LVTN-2016 - Tổng Hợp Các Dẫn Xuất Cabamat Của Thuốc Chống HIV-3TC.pdf
  223  LVTN-2016 - Tổng Hợp Các Dẫn Xuất Cacboxylat Của Thuốc Chống HIV- 3TC.pdf
  224  LVTN-2016 - Tổng Hợp Các Dẫn Xuất Của 3a-Hydroxy-Lup-20(29)-En-23,28-Dioic Axit.pdf
  225  LVTN-2016 - Tổng Hợp Các Dẫn Xuất Của Axit 3a,11a-Dihydroxy-Lup-20(29)-En-23,28-Dioic.pdf
  226  LVTN-2016 - Tổng Hợp Các Dẫn Xuất Của Betulin.pdf
  227  LVTN-2016 - Tổng Hợp Một Số Dẫn Xuất Của Axit Betulinic Với Anhydrit Axit.pdf
  228  LVTN-2016 - Xác Định Hàm Lượng Và Thành Phần Lipit, Axit Béo Có Trong Dầu Hạt Của Bốn Loài Thực Vật Việt Nam Thuộc Họ Trám Burseraceae.pdf
  229  LVTN-2016 - Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Hoạt Chất Nitidine Trong Cây Xuyên Tiêu (Zanthoxylum Nitidum) Bằng Hệ Sắc Ký Lỏng HPLC.pdf
  230  LVTN-2016 - Đóng Góp Vào Việc Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus Roxburghii).pdf
  231  LVTN-2017 - Bước Đầu Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Phân Đoạn Nước Cây Tầm Bóp Physalis Angulata Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học.pdf
  232  LVTN-2017 - Bước Đầu Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Phân Đoạn Điclometan Của Cây Tầm Bóp Physalis Angulata.pdf
  233  LVTN-2017 - Khảo Sát Sơ Bộ Thành Phần Hóa Học Phân Đoạn Diclometan Cây Mỏ Quạ Cudrania Tricuspidata.pdf
  234  LVTN-2017 - Khảo Sát Sơ Bộ Thành Phần Hóa Học Phân Đoạn Nước Cây Mỏ Quạ Cudrania Tricuspidata.pdf
  235  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Chế Tạo Cao Su Blend Cstn-Nbr-Clay Nanocompozit Trên Cơ Sở Cstn-Clay Masterbatch.pdf
  236  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Sơ Bộ Thành Phần Hóa Học Phân Đoạn Ethyl Acetate Của Cây Viễn Chí (Polygala Japonica Houtt).pdf
  237  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cặn Chiết Etylaxetat Của Cây Nàng Nàng (Callicarpa Candicans).pdf
  238  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cặn Hexan Của Loài Sao Biển Đỏ Anthenea Aspera.pdf
  239  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cặn Metanol Của Loài Sao Biển Đỏ Anthenea Aspera.pdf
  240  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani Hấp Thu Hợp Chất Dde Trong Dịch Chiết Đất Ô Nhiễm.pdf
  241  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani- Mùn Cưa Hấp Thu Hợp Chất Ddd Trong Dịch Chiết Đất Ô Nhiễm.pdf
  242  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani-Bã Mía Hấp Thu Hợp Chất Ddd Trong Dịch Chiết Đất Ô Nhiễm.pdf
  243  LVTN-2017 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Polyanilin - Bã Mía Hấp Thu Hợp Chất Ddt Trong Dịch Chiết Đất Ô Nhiễm.pdf
  244  LVTN-2017 - Phân Lập Một Số Hợp Chất Từ Loài Sao Biển Gai Acanthaster Planci Ở Vùng Biển Việt Nam.pdf
  245  LVTN-2017 - Thiết Kế Sơ Đồ Tư Duy Hệ Thống Hóa Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ Phổ Thông.pdf
  246  LVTN-2017 - Tổng Hợp Một Số Dẫn Xuất Của Axit Gambogic.pdf
  247  LVTN-2017 - Xây Dựng Bài Tập Hình Ảnh Trong Đề Thi Thpt Quốc Gia Bằng Phần Mềm Chuyên Dụng.pdf
  248  LVTN-2018 - Hệ Thống Hóa Tính Chất Hóa Học Của Hợp Chất Hữu Cơ Trong Chương Trình Phổ Thông Bằng Sơ Đồ Hình Ảnh.pdf
  249  LVTN-2018 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Phân Đoạn Dichlomethane Loài Dó Đất (Blannophora Fungosa Subsp. Indica (Arn.) B. Hansen).pdf
  250  LVTN-2018 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Phân Đoạn Nước Của Loài Đu Đủ Rừng (Trevesia Palmata).pdf
  251  LVTN-2018 - Khảo Sát Thành Phần Hóa Học Phân Đoạn Nước Của Loài Đơn Châu Chấu (Aralia Armata).pdf
  252  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Polyvinyl Ancol-Tinh Bột.pdf
  253  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Khả Năng Chống Cháy Và Độ Bền Cơ Học Của Vật Liệu Tổ Hợp Hdpe-Eva Có Sử Dụng Nhựa Hdpe Tái Sinh Và Một Số Phụ Gia.pdf
  254  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Các Hợp Chất Khung Cholestane Từ Sao Biển Anthenea Aspera.pdf
  255  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Các Lipid Từ Loài Sao Biển Anthenea Aspera.pdf
  256  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Flavonoid Glycoside Từ Lá Cây Đu Đủ (Carica Papaya).pdf
  257  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Flavonoid Từ Lá Cây Đu Đủ (Carica Papaya).pdf
  258  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Triterpene Glycoside Từ Loài Thìa Canh Lá To (Gymnema Latifolium).pdf
  259  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tỉ Lệ Khối Lượng Các Hợp Chất DDT Thành Phần Tách Chiết Từ Đất Ô Nhiễm Bằng Hệ Dung Môi Qh1.pdf
  260  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tỉ Lệ Khối Lượng Các Hợp Chất Ddt Thành Phần Tách Chiết Từ Đất Ô Nhiễm Bằng Hệ Dung Môi Qh2.pdf
  261  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Khảo Sát Hình Thái, Cấu Trúc, Tính Chất Điện Của Vật Liệu Nanocompozit Polypyrrole-Silica.pdf
  262  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani-Bã Chè Hoạt Hóa H3po4 Định Hướng Hấp Phụ Kim Loại Nặng Fe2+ Trong Xử Lý Môi Trường.pdf
  263  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani-Bã Chè Hoạt Hóa H3po4 Định Hướng Hấp Phụ Kim Loại Nặng Pb2+ Trong Xử Lý Môi Trường.pdf
  264  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani-Mụn Dừa Định Hướng Hấp Phụ Dde Tách Chiết Từ Đất Ô Nhiễm.pdf
  265  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani-Mụn Dừa Định Hướng Hấp Phụ Ddt Tách Chiết Từ Đất Ô Nhiễm.pdf
  266  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Gốc Pani-Mụn Dừa Định Hướng Hấp Phụ Hợp Chất Ddd Trong Dịch Chiết Từ Đất Ô Nhiễm.pdf
  267  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Phân Hủy Sinh Học Trên Cơ Sở Polyvinyl Ancol-Tinh Bột Khoai Tây.pdf
  268  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chất Tương Hợp Đến Tính Chất Và Hình Thái Cấu Trúc Của Vật Liệu Tổ Hợp Alginat-Chitosan Mang Thuốc Lovastatin.pdf
  269  LVTN-2018 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Một Số Hợp Phần Đến Phản Ứng Và Tính Chất Của Màng Phủ Khâu Mạch Bằng Tia Tử Ngoại Trên Cơ Sở Nhựa Epoxy Diacrylat.pdf
  270  LVTN-2018 - Thiết Kế Ebook Về Một Số Chủ Đề Hóa Hữu Cơ Trong Chương Trình Khoa Học Tự Nhiên.pdf
  271  LVTN-2018 - Tìm Hiểu Phương Pháp Quy Đổi Nhóm Hợp Chất Hữu Cơ Giải Quyết Một Số Bài Toán Khó Trong Đề Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia.pdf
  272  LVTN-2018 - Tổng Hợp Và Đặc Trưng Tính Chất Của Hybrid Hydrotanxit-Graphen Oxit Mang Ức Chế Ăn Mòn Hữu Cơ.pdf
  273  LVTS-1997 - Bước Đầu Xây Dựng Chương Trình Xử Lý Và Kế Hoạch Hóa Thực Nghiệm Hóa Học Hữu Cơ.pdf
  274  LVTS-1998 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Azometin Dãy 5-Amino-2-Metylbenzothiazol.pdf
  275  LVTS-1999 - Nghiên Cứu Phương Pháp Xác Định PAH Trong Các Mẫu Môi Trường Bằng Phương Pháp Chiết Lỏng-Lỏng Lôi Cuốn Hơi Nước Kết Hợp Với Kỹ Thuật HPLC-Detectơ Huỳnh Quang.pdf
  276  LVTS-1999 - Tổng Hợp Và Chuyển Hóa N-Aryl-N, N-Đietylthioure.pdf
  277  LVTS-1999 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Tính Chất Ức Chế Ăn Mòn Của Một Số Azometin Dãy 5-Amino-2-Metylinđol Và 5-Amino-1,2-Đimetylinđol.pdf
  278  LVTS-1999 - Tổng Hợp, Nghiên Cứu Cấu Trúc Và Thử Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Dẫn Xuất Furan Chứa Nitơ.pdf
  279  LVTS-1999 - Xúc Tác MCM-22 Trong Phản Ứng Ankyl Hoá Benzen.pdf
  280  LVTS-1999 - Ảnh Hưởng Của Cấu Trúc Zeolít Đến Phản Ứng Metyl Hoá Anilin.pdf
  281  LVTS-2000 - Bước Đầu Nghiên Cứu Một Số Chất Ảnh Hưởng Và Điều Kiện Hoạt Động Tối Ưu Của Enzym Cacboxyesteraza Ở Bạch Cầu Người Bằng Phương Pháp Nhuộm Hóa Học Tế Bào.pdf
  282  LVTS-2000 - Dùng Trypsin Thêm Axít Amin Tách Tế Bào Phôi Gà Và Đánh Giá Sự Phát Triển Các Tế Bào Đó.pdf
  283  LVTS-2000 - Nghiên Cứu Sử Dụng Hệ Enzim Amilaza Để Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Glucoza Tinh Thể Từ Bột Sắn.pdf
  284  LVTS-2000 - Nghiên Cứu Sử Dụng Tro Than Bay Nhà Máy Nhiệt Điện Làm Chất Hấp Lưu Và Xúc Tác Phân Huỷ Đioxin.pdf
  285  LVTS-2002 - Tổng Hợp Và Nghiên Cứu Cấu Tạo Của Một Số Dẫn Xuất Aryliden-P-Toluensunfonylhidrazon.pdf
  286  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Hóa Học Và Nhận Dạng Một Số Nhóm Chất Có Trong Cây Chó Đẻ Răng Cưa.pdf
  287  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Hóa Học Và Nhận Dạng Một Số Nhóm Chất Có Trong Cây Đỏ Ngọn (Cratoxylum Prunifolium Kurtz).pdf
  288  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Cây Bán Hạ Ba Thùy (Typhonium Trilobatum, Araceae).pdf
  289  LVTS-2008 - Theo Dõi Hàm Lượng Hoạt Chất Diterpenoit Trong Cây Khổ Sâm Cho Lá (Croton Tonkinensis Gagnep.,).pdf
  290  LVTS-2009 - Bước Đầu Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Lá Cây Đơn Tướng Quân (Syzygium Formosum Wall).pdf
  291  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Có Trong Cây Hàn The (Desmodium Heterophyllum) Họ Cánh Bướm.pdf
  292  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Có Trong Cây Phèn Đen (Phyllanthus Reticulatus Poir Euphorbiaceae).pdf
  293  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Lá Cây Cà Phê Chè (Coffea Arabica, Rubiacea).pdf
  294  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Dẫn Xuất Aryltetrazol Có Hoạt Tính Sinh Học.pdf
  295  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Chuyển Hóa Dẫn Xuất 3 - Axetylcumarin Và 3 - Xetycromon Đi Từ 0.pdf
  296  LVTS-2009 - Vai Trò Của Đianion Trong Tổng Hợp Hữu Cơ.pdf
  297  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Cây Giảo Cổ Lam (Gynostemma pentaphyll Thunb.), Họ Cucurbitaceae.pdf
  298  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Cây Indigofera Zollingeriana Miq., Họ Fabaceae Ở Quảng Ninh.pdf
  299  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Của Lá Cây Bàn Tay Ma - Heliciopsis Lobata (Merr.) Sleum Họ Proteaceae.pdf
  300  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Thổ Phục Linh (Smilax Glabra Roxb), Họ Smilacaceae Ở Thái Nguyên.pdf
  301  LVTS-2011 - Góp Phần Nghiên Cứu Một Vài Phương Pháp Ứng Dụng Trong Tổng Hợp Pregnan Từ Phytostrerol Thông Qua Androstendion.pdf
  302  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Chế Tạo Hệ Xúc Tác Zn,P-Al2O3 Để Etyl Este Hóa Một Số Mỡ Động Vật Và Đánh Giá Thành Phần Axits Béo Không Thay Thế Bằng GC-MS.pdf
  303  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Chế Tạo Phụ Gia Giảm Nhiệt Độ Đông Đặc Cho Dầu Mỡ Bôi Trơn Trên Cơ Sở Copolyme Acrylat.pdf
  304  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Các Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học Trong Cây Ngải Tiên HEDYCHIUM CORONARIUM KOENIG.pdf
  305  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Các Hợp Chất Có Hoạt Tính Sinh Học Trong Một Số Loài Cây Thuộc Chi Gừng (ZINGIBER).pdf
  306  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Các Phương Pháp Phân Lập Zerumbon Có Chất Lượng Cao Từ Thân Rễ Cây Gừng Gió.pdf
  307  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Sự Phân Bố Các Hợp Chất ENT-KAURAN DITECPENOIT Trong Cây Khổ Sâm Bắc Bộ (Croton Tonkinesis Gagnep - Euphorbiaceae).pdf
  308  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Cây Na Leo (Kadsura Heteroclita) Họ Schisandraceae Ở Vĩnh Phúc.pdf
  309  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Cỏ Mực (Eclipta Prostrata L., Asteraceae).pdf
  310  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Vam Diospyros Dictyonema. Heirn (Ebenaceae).pdf
  311  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Cành Và Lá Cây Bằng Lăng Nước (Lagerstroemia Speciosa).pdf
  312  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Lá Cây Sổ (Dillenia Indica) Ở Tuyên Quang.pdf
  313  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Rễ Cây Mật Gấu (Nauclea Purpurea Roxb), Hoh Rubiaceae Ở Sơn La.doc
  314  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Rễ Cây Tào Đông (Prunus Zippeliana Var.Crasistyla (Card) J.E.Vid.pdf
  315  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Vỏ Quả Măng Cụt Xanh.pdf
  316  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Dị Vòng Chứa Hai Nitơ Đi Từ Dẫn Xuất 3 - Axetyl Benzo-Cumarin Thông Qua Các Xeton α,β -Không No Tương Ứng.pdf
  317  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Hợp Chất Vòng Thơm, Dị Vòng Từ Dẫn Xuất Của Anilin.pdf
  318  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Peracetyl-B-D-glucopyranosyl Thiosemicarbazon Của 4-acetylsydnone Thế.pdf
  319  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Peracetyl-B-D-Lucopyranosyl, Thiosemicarbazon Của N-Alkylisatin.pdf
  320  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Peracetyl-B-D-Lucopyranosylthiosemicarbazon Của 4-Formylsydnone Thế.pdf
  321  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Xeton-A,B- Không No Đi Từ 3- Axetyl-2- Metylbenzocromon.pdf
  322  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Tính Chất Của Một Số 3 - Axetylcoumarin Galactopyranozyl Thiosemicacbazon.pdf
  323  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Và Tổng Hợp Một Số Xeton A,B- Không No Đi Từ Hợp Chất 3- Axetyl-4- Metyl Benzocumarin.pdf
  324  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Xác Định Các Hidrocacbon Thơm Nhóm Btex Bằng Phương Pháp Phân Tích Động Lực Học Kết Hợp Với Vi Chiết Pha Rắn Màng Kim Rỗng Và Sắc Kí Khí.pdf
  325  LVTS-2011 - Tách Chiết Và Chuyển Hóa Chlorophylla Từ Vi Khuẩn Cyano Bacteria.pdf
  326  LVTS-2011 - Tổng Hợp Các Dẫn Xuất Cyclobutane Nucleoside Mới.pdf
  327  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Biến Tính Khoáng Sericit Ứng Dụng Làm Chất Độn Gia Cường Cho Vật Liệu Polyme.pdf
  328  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Chế Tạo Hệ Xúc Tác La,Zn,P-TiO2 ĐỂ Etylester Hóa Một Số Mỡ Cá Ở Việt Nam Và Đánh Giá Thành Phần Omega 3, Omega 6 Bằng GC-MS.pdf
  329  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Phân Lập Các Hợp Chất Phenolic Từ Một Số Thực Vật Việt Nam.pdf
  330  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Phản Ứng Đồng Phân Hóa Α-Pinene Trên Xúc Tác Zeolite Cu-Y Và CuMCM22.pdf
  331  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Cây Ngũ Vị Tử Nam (Schisandra Sphenanthera Rehd. Et Wils.).pdf
  332  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Cối Xay (Abutilon Indicum (L) Sweet) Ở Tuyên Quang.pdf
  333  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Khổ Sâm Mềm (Brucea mollis Wall. Ex Kurz).pdf
  334  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Ngũ Vị Nam (Kadsura Longipedunculata) Họ Schisandraceae.pdf
  335  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Rễ Cây Cốt Khí Củ (Reynoutria Japonica Houtt).pdf
  336  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Thân Cây Mâm Xôi (Rubus Alceaefolius Poir.), Họ Rosaceae Ở Yên Sơn.pdf
  337  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Fomazan Và Bis-Fomazan, Khả Năng Tạo Phức Và Làm Phẩm Nhuộm Của Chúng.pdf
  338  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Acetophenon Tetra - O-Acetyl-β-D-Galactopyranossyl Thiosemicarbazon Thế.pdf
  339  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Chuyển Hóa Một số 4-Acetylsydnone Tetra-O-Acetyl-β-D-Galactopyranosyl Thiosemicarbazon Thế.pdf
  340  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Chuyển Hóa Một Số 4-Formylsydnone Tetra-O-Acetyl-β-D-Galactopyranosyl Thiosemicarbazon Thế.pdf
  341  LVTS-2012 - Tổng Hợp Và Đặc Trưng Vật Liệu Cacbon Có Cấu Trúc Lớp Bằng Cách Sử Dụng Khoáng Sét Di Linh Làm Chất Tạo Khung.pdf
  342  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Khả Năng Phản Ứng Của Một Số Hợp Chất Hữu Cơ Chứa Nhóm OH Bằng Phương Pháp Hóa Học Lượng Tử.pdf
  343  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Na Rừng (Kadsura Induta) Họ Schisandraceae Ở Sapa - Lào Cai.pdf
  344  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Thân Cây Cẩu Tích (Cibotium Barometz), Họ Lông Cu Li Ở Tuyên Quang.pdf
  345  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Thân Cây Ngụ Vị Vảy Chồi (Schisandra Perulata Gagnep.), Họ Schisanrace.pdf
  346  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số (Tetra-O-Acetyl-B-Dglycopyranosyl) Thiosemicarbazon Của Một Số Aldehyd Và Keton Thiên Nhiên.pdf
  347  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Chuyển Hóa Một Số Xeton A, B-Không No Thành Các Hợp Chất Dị Vòng Chứa Nitơ.pdf
  348  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Đồng Trùng Hợp Matacrylic Axit-Metyl Metacrylat Và Thử Nghiệm Ứng Dụng.pdf
  349  LVTS-2013 - Phân Lập Và Xác Định Cấu Trúc Một Số Hợp Chất Từ Lá Cây Giác Đế Miên (Goniothlamus Tamirensis Pierre Ex & Gagn.) Ở Việt Nam.pdf
  350  LVTS-2013 - Tổng Hợp Các Dẫn Xuất Của Pichromene 1.pdf
  351  LVTS-2013 - Tổng Hợp Và Xác Định Cấu Trúc Một Số Quinolin [4,5-B,C] [1,5] Benzoxazepin Từ Các Dẫn Xuất Của Anili.pdf
  352  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Chuyển Hóa Một Số 3- Acetylcoumarin (Tetra-O-Acetyl-β-D-Galactopyranosyl) Thiosemicarbazon Thế.pdf
  353  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Các Hợp Chất Ngoại Bào Của Một Số Vi Sinh Vật Đáy Biển Bắc Bộ.pdf
  354  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Các Xanthanolid Và Các Thành Phần Hóa Học Khác Của Cây Ké Đầu Ngựa Mọc Ở Hà Nội.pdf
  355  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Cây Kim Tiền Thảo (Desmodium Styracifolium Osb.Merr.).pdf
  356  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Phụ Phẩm Chè Trong Quá Trình Chế Biến Chè.pdf
  357  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Khảo Sát Hoạt Tính Sinh Học Loài Cầu Gai Diadema Savignyi.pdf
  358  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Thành Phần Và Cấu Trúc Hóa Học Của Alginate Chiết Tách Từ Rong Nâu Tubinaria Ornata.pdf
  359  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Tính Chất Hấp Phụ Asen Trên Quặng Pyrolusit Biến Tính.pdf
  360  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Thuốc Chữa Bệnh Tiểu Đường Glibenclamide Và Metformin Hydrochloride.pdf
  361  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Chế Tạo Và Tính Chất Vật Liệu Cao Su Nanocompozit Trên Cơ Sở Blend Của Cao Su Thiên Nhiên Với Cao Su Nitril Butadien Và Một Số Phụ Gia Nano.pdf
  362  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Quy Trình Tổng Hợp Thuốc Điều Trị Viêm Loét Dạ Dày, Tá Tràng Lansoprazole Và Omeprazole.pdf
  363  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Thành Phân Hóa Học Của Cây Bằng Lăng Nước (Lagerstroemia Speciosa) Ở Việt Nam.pdf
  364  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Loài Bồ Bồ ( Ademosma Indiana (Lour.) Merr.).pdf
  365  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Aurone Và Hoạt Tính Sinh Học Của Chúng.pdf
  366  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Thiosemicarbazon Của Quinolin-2-(1H)-On Thế.pdf
  367  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Thiosemicarbazon Của Quinolin-4-(1H)-On Thế.pdf
  368  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Ứng Dụng Polylactic Acid.pdf
  369  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Độ An Toàn Của Tinh Chè Chiết Từ Phế Phẩm Của Quá Trình Chế Biến Chè Xanh Thái Nguyên.pdf
  370  LVTS-2015 - Tổng Hợp Một Số Hợp Chất 4- Methylquinolin-2(1H) - On Thế Có Chứa Hợp Phần Đường.pdf
  371  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Biến Tính Sợi Thực Vật Ứng Dụng Làm Vật Liệu Hấp Thu Dầu.pdf
  372  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Chiết Tách, Xác Định Thành Phần Hóa Học Trong Một Số Dịch Chiết Của Lá Và Hạt Cây Chùm Ngây.pdf
  373  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Chế Tạo Màng Bao Gói Khí Quyển Biến Đổi (MAP) Ứng Dụng Để Bảo Quản Vải Thiều Lục Ngạn.pdf
  374  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Các Hợp Chất Thành Phần Nhằm Góp Phần Đánh Giá Tác Dụng Điều Trị Tiểu Đường Của Cây Vối (Cleistocalyx Operculatus Roxb. Merr. Et Perry).pdf
  375  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Khả Năng Tự Phân Hủy Của Polyme Phế Thải Trong Sự Có Mặt Của Một Số Kim Loại Chuyển Tiếp (Fe, Mn, Co).pdf
  376  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Cây Đỉnh Tùng (Cephalotaxus Mannii) Ở Việt Nam.pdf
  377  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Cây Kinh Giới Ở Việt Nam.pdf
  378  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Thử Nghiệm Phân Tách Một Số Nguyên Tố Đất Hiếm Nhóm Nhẹ Bằng Poly(Hydroxamic Axit).pdf
  379  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Chuyển Hóa Một Số Hợp Chất 2 - Aminochromen Thế.pdf
  380  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Tổng Hợp Và Hoạt Tính Sinh Học Của Các Dẫn Xuất 2-Oxa-6-Azabenzobicyclononane.pdf
  381  LVTS-2016 - Tổng Hợp 5-Formyl-2,4-Dimethyl-1H-Pyrrole-3-Carboxylic Acid Làm Các Tác Nhân Điều Chế Thuốc Sunitinib Chống Ung Thư.pdf
  382  LVTS-2016 - Tổng Hợp Các Thiochromene Mới Có Tác Dụng Chống Ung Thư.pdf
  383  LVTS-2016 - Tổng Hợp Poly (Hydroxamic Axit) Trên Cơ Sở Acrylamit Và Dẫn Xuất.pdf
  384  LVTS-2016 - Tổng Hợp Thư Viện Các Peptidomimetic Mới Từ Khung Biaryl.pdf
  385  LVTS-2016 - Điều Chế Chất Chìa Khóa Trong Tổng Hợp Coenzyme Q10 Bằng Phản Ứng Chuyển Vị Claisen Và Phản Ứng Ghép Chéo.pdf
  386  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Xác Định Và Đánh Giá Rủi Ro Phơi Nhiễm Một Số Siloxane Từ Không Khí Trong Nhà Tại Hà Nội, Việt Nam.pdf
  387  LVTS-2017 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Kháng Ung Thư Của Loài Hải Miên Ircinia Echinata.pdf
  388  LVTS-2017 - Tổng Hợp Một Số Hợp Chất 4- Methylquinolin-2(1H) - On Thế Có Chứa Hợp Phần Đường.pdf
  389  LVTS-2017 - Tổng Hợp Và Tính Chất Của Một Số Hợp Chất 2,4-Dihydroxyquinolin Thế Có Chứa Hợp Phần Đường.pdf
  390  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Chế Tạo Bầu Ươm Cây Thân Thiện Môi Trường.pdf
  391  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Hóa Học Click Của Các 2-Amino-4h-Chromen-3-Carbonitril.pdf
  392  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Loài Ngải Cứu (Artemisia Vulgaris L.) Ở Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  393  LVTS-2018 - Phân Lập, Xác Định Cấu Trúc Và Đánh Giá Hoạt Tính Ức Chế Tế Bào Ung Thư Một Số Hợp Chất Hóa Học Từ Loài Thực Vật Tri Mẫu (Anemarrhena Asphodeloides).pdf
  394  LVTS-2018 - Tổng Hợp, Cấu Trúc Và Hoạt Tính Độc Tế Bào Của Một Số Hợp Chất Benzothiazepine Và 2-Pyrazoline Xuất Phát Từ 3-Acetyl-4-Hydroxy-N-Methyl-2(1H)-Quinolone.pdf
  395  LVTS-2018 -Nghiên Cứu Phân Lập Và Đánh Giá Hoạt Tính Gây Độc Tế Bào Ung Thư Của Một Số Hợp Chất Steroidal Alkaloid Từ Cây Lu Lu Đực (Solanum Nigrum Linn).pdf
  396  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Phân Lập Và Định Lượng Catechin Từ Búp Chè Xanh Tại Một Số Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  397  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Loài Dây Cóc (Tinospora Crispa) Thu Hái Tại Lào.pdf
  398  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Từ Lá Cây Vú Bò (Ficus Hirta Vahl.) Phân Bố Tại Miền Trung Lào.pdf
  399  LVTS-2019 - Tổng Hợp, Chuyển Hóa Một Số Xetone a,B-Không No Thành Các Hợp Chất Benzothiazepine Đi Từ P-Cresol.pdf
  400  LVTS-2019 - Tổng Hợp, Cấu Trúc Và Hoạt Tính Độc Tế Bào Của Một Số Hợp Chất 2-Pyrazoline, Benzodiazepine Đi Từ P-Cresol.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DkjimdQ8sukyNwwLKeYRmZIXVCWmuT43
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 2, 2020

Share This Page