DVD eBook Luận Văn Luật Học - Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by admin, Jan 10, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Luật Học
  Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử NN & PL
  713 Files | 4.0 GB

  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-1996 - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Của Việc Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thanh Tra Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  002  LATS-2003 - Các Vùng Biển Việt Nam-Chế Độ Pháp Lý Và Việc Phân Định.pdf
  003  LATS-2004 - Hoàn Thiện Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng.pdf
  004  LATS-2004 - Nguyên Tắc Quyền Lực Nhà Nước Là Thống Nhất, Có Sự Phân Công Và Phối Hợp Giữa Các Cơ Quan Nhà Nước.pdf
  005  LATS-2004 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Của Việc Hoàn Thiện Pháp Luật Hàng Hải Việt Nam.pdf
  006  LATS-2005 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Cải Cách Hệ Thống Tòa Án Việt Nam.pdf
  007  LATS-2006 - Mối Quan Hệ Giữa Dân Chủ Và Pháp Luật Trong Điều Kiện Việt Nam Hiện Nay.pdf
  008  LATS-2007 - Hoàn Thiện Pháp Luật Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam.pdf
  009  LATS-2007 - Vai Trò Của Chính Quyền Cấp Tỉnh Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  010  LATS-2008 - Hoàn Thiện Chế Định Pháp Luật Về Công Vụ, Công Chức Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  011  LATS-2009 - Hoạt Động Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Của Các Cơ Quan Điều Tra, Viện Kiểm Sát Và Tòa Án Việt Nam.pdf
  012  LATS-2010 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Hành Chính Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước.pdf
  013  LATS-2011 - Quyền Lập Quy Của Chính Phủ.pdf
  014  LATS-2011 - Quản Lý Nhà Nước Về Lao Động Trong Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam.pdf
  015  LATS-2012 - Bảo Hiểm Trong Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  016  LATS-2012 - Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  017  LATS-2012 - Giải Thích Pháp Luật Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  018  LATS-2012 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  019  LATS-2012 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân.pdf
  020  LATS-2012 - Nâng Cao Hiệu Lực Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Đại Học.pdf
  021  LATS-2013 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Nhà Giáo Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  022  LATS-2013 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Trách Nhiệm Pháp Lý Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam.pdf
  023  LATS-2013 - Phân Định Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Và Thẩm Quyền Xét Xử Hành Chính Ở Việt Nam.PDF
  024  LATS-2013 - Quản Lý Cán Bộ, Công Chức Cấp Quận Qua Thực Tiễn Tại Địa Bàn Quận Hai Bà Trưng.pdf
  025  LATS-2013 - Quốc Triều Hình Luật-Các Giá Trị Nhân Văn, Tiến Bộ Và Sự Kế Thừa Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước.pdf
  026  LATS-2013 - Thể Chế Hoá Sự Lãnh Đạo Của Đảng Và Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Quốc Hội.pdf
  027  LATS-2013 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  028  LATS-2013 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Trong Điều Kiện Xây Dựng Và Hoàn Thiện.pdf
  029  LATS-2014 - Bảo Đảm Tính Đại Diện Của Quốc Hội Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa.pdf
  030  LATS-2014 - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Xây Dựng Đội Ngũ Công Chức Hành Chính Cấp Tỉnh Theo Yêu Cầu Xây Dựng.zip
  031  LATS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giám Sát Của Nhân Dân Đối Với Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  032  LATS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Toán Nhà Nước Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.rar
  033  LATS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Trong Thi Hành Án Dân Sự Ở Việt Nam Hiện Nay.rar
  034  LATS-2014 - Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thanh Tra Ngành Kiểm Sát Nhân Dân Theo Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp.pdf
  035  LATS-2014 - Quyền Tham Gia Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  036  LATS-2014 - Thực Hiện Pháp Luật Về Dân Chủ Ở Cấp Xã Theo Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa.pdf
  037  LATS-2014 - Thực Hiện Pháp Luật Về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Đối Với Tác Phẩm Văn Học Nghệ Thuật Dân Gian Ở Việt Nam.pdf
  038  LATS-2014 - Thực Hiện Pháp Luật Về Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước Do Công Chức Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước.zip
  039  LATS-2014 - Vai Trò Của Quốc Hội Trong Việc Bảo Vệ Và Thúc Đẩy Quyền Con Người Ở Việt Nam.pdf
  040  LATS-2014 - Áp Dụng Tập Quán Trong Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  041  LATS-2015 - Bảo Đảm Nguyên Tắc Tranh Tụng Trong Phiên Toà Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Theo Yêu Cầu Cải Cách.pdf
  042  LATS-2015 - Bảo Đảm Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Cá Nhân, Tổ Chức Trong Xét Xử Các Vụ Án Hành Chính Ở Việt Nam.pdf
  043  LATS-2015 - Cơ Chế Điều Chỉnh Pháp Luật Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Và Cá Nhân Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  044  LATS-2015 - Cải Cách Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Cấp Trung Ương Ở Cộng Hàa Dân Chủ Nhân Dân Lào.pdf
  045  LATS-2015 - Giám Sát Thi Hành Án Dân Sự.pdf
  046  LATS-2015 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Người Dân Ở Tỉnh Đắk Lắk Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  047  LATS-2015 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Phạm Nhân Trong Các Trại Giam Ở Việt Nam.pdf
  048  LATS-2015 - Hoàn Thiện Bộ Máy Chính Quyền Cấp Tỉnh Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa.pdf
  049  LATS-2015 - Hoàn Thiện Cơ Chế Pháp Lý Nhân Dân Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  050  LATS-2015 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Gia Đình Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  051  LATS-2015 - Luật Tục Người Thái Và Sự Vận Dụng Trong Quản Lý Nhà Nước Đối Với Cộng Đồng Người Thái Ở Các Tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam.pdf
  052  LATS-2015 - Luật Tục Người Thái Và Sự Vận Dụng Trong Quản Lý Nhà Nước Đối Với Cộng Đồng Người Thái.pdf
  053  LATS-2015 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Quốc Hội - Cơ Quan Đại Diện Cao Nhất Của Nhân Dân Việt Nam.pdf
  054  LATS-2015 - Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Buôn Lậu Qua Biên Giới Của Lực Lượng Hải Quan.pdf
  055  LATS-2015 - Pháp Luật Về Quyền Của Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Ở Việt Nam.pdf
  056  LATS-2015 - Quyền Trẻ Em Trong Giai Đoạn Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam - Những Đảm Bảo Pháp Lý.pdf
  057  LATS-2015 - Sự Phát Triển Của Hiến Pháp Trong Tiến Trình Dân Chủ Hóa Ở Đông Á.pdf
  058  LATS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Của Cơ Quan Nhà Nước Cấp Tỉnh Ở Việt Nam.pdf
  059  LATS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Quyền Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa Đối Với Người Dân Tộc Thiểu Số.pdf
  060  LATS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất Ở Các Tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam Hiện Nay.rar
  061  LATS-2015 - Vai Trò Của Các Cơ Quan Thanh Tra Nhà Nước Trong Kiểm Soát Việc Thực Hiện Quyền Hành Pháp Ở Việt Nam.pdf
  062  LATS-2015 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.doc
  063  LATS-2016 - Chức Năng Quản Lý Môi Trường Của Nhà Nước Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  064  LATS-2016 - Cơ Chế Pháp Lý Về Bảo Hộ Công Dân Ở Việt Nam.pdf
  065  LATS-2016 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Đồng Bào Dân Tộc Khmer Ở Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam.pdf
  066  LATS-2016 - Hoàn Thiện Cơ Chế Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  067  LATS-2016 - Hoàn Thiện Cơ Chế Pháp Lý Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  068  LATS-2016 - Hoàn Thiện Cơ Sở Pháp Lý Về Sự Lãnh Đạo Của Đảng Cộng Sản Đối Với Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay.rar
  069  LATS-2016 - Hoạt Động Của Hội Đồng Dân Tộc, Các Ủy Ban Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.pdf
  070  LATS-2016 - Kiểm Soát Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Thẩm Quyền Trong Quản Lý Đất Đai Của Chính Quyền Địa Phương.zip
  071  LATS-2016 - Pháp Luật Về Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt Động Cửa Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  072  LATS-2016 - Quản Lý Nhà Nước Bằng Pháp Luật Đối Với Hoạt Động Du Lịch Ở Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.pdf
  073  LATS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất Ở Việt Nam.pdf
  074  LATS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường Làng Nghề Ở Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng Việt Nam.pdf
  075  LATS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Về Viên Chức Trong Trường Đại Học Ở Việt Nam.pdf
  076  LATS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Về Đầu Tư Nước Ngoài Ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.pdf
  077  LATS-2016 - Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Nước Ta Hiện Nay - Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  078  LATS-2016 - Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Của Dân, Do Dân Và Vì Dân.pdf
  079  LATS-2017 - Bảo Đảm Quyền Của Bị Cáo Trong Hoạt Động Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Của Tòa Án Nhân Dân.pdf
  080  LATS-2017 - Chất Lượng Thực Hành Quyền Công Tố Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Toàn Xét Xử Hình Sự Sơ Thẩm.pdf
  081  LATS-2017 - Cơ Chế Pháp Lý Về Sự Tham Gia Của Các Tổ Chức Xã Hội Trong Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam.pdf
  082  LATS-2017 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Công Chức Hành Chính Ở Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Hiện Nay.rar
  083  LATS-2017 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Quảng Cáo Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  084  LATS-2017 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Sát Viên Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Hành Quyền Công Tố Theo Yêu Cầu.pdf
  085  LATS-2017 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Tra Sau Thông Quan Ở Việt Nam.pdf
  086  LATS-2017 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quyền Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm.pdf
  087  LATS-2017 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Xã Hội Hóa Dịch Vụ Công Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  088  LATS-2017 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Xử Lý Hành Vi Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Công Nghiệp Đối Với Nhãn Hiệu Ở Việt Nam.pdf
  089  LATS-2017 - Pháp Luật Thừa Kế Thời Kỳ Nhà Lê, Nhà Nguyễn Và Sự Vận Dụng Trong Hoàn Thiện Pháp Luật Thừa Kế.pdf
  090  LATS-2017 - Pháp Điển Hóa - Nghiên Cứu Lý Luận, Phân Tích, So Sánh Các Mô Hình Pháp Điển Hóa Điển Hình.pdf
  091  LATS-2017 - Quản Lý Nhà Nước Bằng Pháp Luật Đối Với Hoạt Động Thương Mại Ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.pdf
  092  LATS-2017 - Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước Trong Điều Kiện Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.pdf
  093  LATS-2017 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Pháp Quyền - Những Quan Điểm Cơ Bản Và Giá Trị Kế Thừa.pdf
  094  LATS-2017 - Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường Đô Thị Ở Việt Nam Hiện Nay.zip
  095  LATS-2017 - Vi Phạm Pháp Luật Trong Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Có Vốn Ngân Sách Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  096  LATS-2017 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Của Tòa Án Quân Sự Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  097  LATS-2017 - Đổi Mới Hoạt Động Ban Hành Và Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Của Quốc Hội Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  098  LATS-2017 - Ảnh Hưởng Của Luật Tục Đến Việc Thực Hiện Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Các Dân Tộc Thiểu Số.pdf
  099  LATS-2018 - Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Tỉnh Tại Phiên Tòa Xét Xử Sở Thẩm.pdf
  100  LATS-2018 - Chất Lượng Xét Xử Các Vụ Án Hành Chính Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Tỉnh Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  101  LATS-2018 - Cơ Chế Pháp Lý Giám Sát Thực Hiện Các Quy Định Của Hiến Pháp Về Bảo Đảm Quyền Con Người Ở Việt Nam.pdf
  102  LATS-2018 - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Hoàn Thiện Pháp Luật Về Chủ Tịch Nước.pdf
  103  LATS-2018 - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Về Phòng, Chống Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Tỉnh Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  104  LATS-2018 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  105  LATS-2018 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  106  LATS-2018 - Luật Tục Và Ảnh Hưởng Của Luật Tục Đối Với Thực Hiện Pháp Luật Trong Cộng Đồng Người Ê Đê Ở Các Tỉnh Tây Nguyên Việt Nam.pdf
  107  LATS-2018 - Luật Tục Về Việc Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Môi Trường Ở Việt Nam (Qua Luật Tục Của Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Và Tây Nguyên).pdf
  108  LATS-2018 - Thực Hiện Pháp Luật Về Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự Ở Việt Nam.pdf
  109  LATS-2018 - Thực Hiện Pháp Luật Về Quyền Chính Trị Đối Với Phụ Nữ Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  110  LATS-2018 - Thực Hiện Pháp Luật Về Quản Lý Biên Giới Quốc Gia Trên Đất Liền Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam Hiện Nay.pdf
  111  LATS-2018 - Vai Trò Của Pháp Luật Trong Giữ Gìn, Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  112  LATS-2019 - Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  113  LATS-2019 - Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.pdf
  114  LATS-2019 - Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Đối Với Việc Thực Hiện Quyền Hành Pháp Ở Việt Nam.pdf
  115  LATS-2019 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Xung Đột Lợi Ích Trong Hoạt Động Công Vụ Ở Việt Nam.pdf
  116  LATS-2019 - Pháp Luật Tố Tụng Phong Kiến Việt Nam Từ Thế Kỷ XV Đến Thế Kỷ XIX.pdf
  117  LATS-2019 - Phân Tích Chính Sách Trong Hoạt Động Lập Pháp Của Một Số Nước Trên Thế Giới Và Kinh Nghiệm Đối Với Việt Nam.pdf
  118  LATS-2019 - Thực Hiện Pháp Luật Về Bảo Vệ Trẻ Em Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  119  LATS-2019 - Thực Hiện Pháp Luật Về Dân Chủ Cấp Xã Ở Các Tỉnh Tây Bắc Việt Nam.pdf
  120  LATS-2019 - Thực Hiện Pháp Luật Về Quản Lý Công Chức Thuộc Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  121  LATS-2019 - Thực Hiện Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  122  LATS-2019 - Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Của Đơn Vị Hành Chính - Kinh Tế Đặc Biệt Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  123  LATS-2020 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Dân Chủ Trực Tiếp Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  124  LVTS-2000 - Hoàn Thiện Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Ngành Xây Dựng.pdf
  125  LVTS-2000 - Một Số Vấn Đề Pháp Lý Về Sự Điều Hành Của Chính Phủ Đối Với Chính Quyền Địa Phương.pdf
  126  LVTS-2000 - Quyết Định Quản Lý Nhà Nước Của Uỷ Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  127  LVTS-2001 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Khiếu Nại, Tố Cáo Ở Nước Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  128  LVTS-2001 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Uỷ Ban Nhân Dân Xã Trong Điều Kiện Hiện Nay Ở Việt Nam.pdf
  129  LVTS-2002 - Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Trong Pháp Luật Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  130  LVTS-2002 - Các Yêu Cầu Đối Với Quyết Định Của Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  131  LVTS-2002 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Các Hình Thức Xử Phạt Và Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Hành Chính.pdf
  132  LVTS-2002 - Mối Quan Hệ Giữa Đạo Đức Và Pháp Luật Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.pdf
  133  LVTS-2002 - Sự Tương Đồng Và Sự Khác Biệt Của Chính Thể Việt Nam Hiến Pháp 1946.pdf
  134  LVTS-2002 - Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Asean Theo Các Bản Hiến Pháp Hiện Hành.pdf
  135  LVTS-2002 - Vấn Đề Xây Dựng Đội Ngũ Công Chức Ở Nước Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay Qua Thực Tiễn Ở Thừa Thiên Huế.pdf
  136  LVTS-2002 - Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Quốc Hội Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  137  LVTS-2002 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Hội Đồng Dân Tộc Của Quốc Hội.pdf
  138  LVTS-2003 - Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Địa Phương Trong Việc Bảo Đảm Pháp Chế.pdf
  139  LVTS-2003 - Các Vùng Biển Việt Nam-Chế Độ Pháp Lý Và Việc Phân Định.pdf
  140  LVTS-2003 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  141  LVTS-2003 - Luật Tục Với Việc Bảo Vệ Tài Nguyên Và Môi Trường Của Một Số Dân Tộc Ít Người Ở Việt Nam.pdf
  142  LVTS-2003 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Đổi Mới Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Phủ Ở Việt Nam.pdf
  143  LVTS-2003 - Pháp Luật Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường.pdf
  144  LVTS-2003 - Quản Lý Nhà Nước Về Hộ Tịch - Lý Luận, Thực Trạng Và Phương Hướng Đổi Mới.pdf
  145  LVTS-2003 - Tăng Cường Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Hoạt Động Lập Pháp, Lập Quy Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  146  LVTS-2003 - Ý Thức Pháp Luật Của Công Chức Hành Chính Nhà Nước Trong Giai Đoạn Hiện Nay Ở Nước Ta.pdf
  147  LVTS-2003 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  148  LVTS-2004 - Chế Độ Tổng Thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ - Sự Hình Thành Và Phát Triển.pdf
  149  LVTS-2004 - Cải Cách Chính Quyền Phường Ở Nước Ta (Qua Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội).pdf
  150  LVTS-2004 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ Án Hành Chính.pdf
  151  LVTS-2004 - Hương Ước Và Vai Trò Của Hương Ước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam Hiện Nay.pdf
  152  LVTS-2004 - Quy Trình Lập Pháp Của Quốc Hội Việt Nam.pdf
  153  LVTS-2004 - Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Trong Bối Cảnh Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam.pdf
  154  LVTS-2005 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Cán Bộ, Công Chức Chính Quyền Cấp Xã Ở Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Việt Nam.pdf
  155  LVTS-2005 - Hoạt Động Phổ Biển, Giáo Dục Pháp Luật Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  156  LVTS-2005 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Dân Chủ Ở Xã.pdf
  157  LVTS-2005 - Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức Phụ Trách Công Tác Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội Ở Cấp Xã.pdf
  158  LVTS-2005 - Phân Cấp Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  159  LVTS-2005 - Quản Lý Nhà Nước Về Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa.PDF
  160  LVTS-2005 - Quốc Hội Hoa Kỳ.pdf
  161  LVTS-2005 - Sự Biến Dạng Của Chính Thể Đại Nghị.pdf
  162  LVTS-2005 - Trách Nhiệm Pháp Lý Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam.pdf
  163  LVTS-2005 - Đại Biểu Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam Trong Giai Đoạn Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  164  LVTS-2005 - Đặc Điểm Của Pháp Luật Trong Nhà Nước Pháp Quyền Và Một Số Vấn Đề Đặt Ra.pdf
  165  LVTS-2005 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Uỷ Ban Nhân Dân Quận - Kinh Nghiệm Từ Thành Phố Hà Nội.pdf
  166  LVTS-2005 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  167  LVTS-2006 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đăng Ký Kinh Doanh Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  168  LVTS-2006 - Dịch Vụ Công Ở Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  169  LVTS-2006 - Giám Sát Xã Hội Đối Với Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam.PDF
  170  LVTS-2006 - Hoàn Thiện Hoạt Động Xây Dựng Dự Án Luật Của Chính Phủ Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  171  LVTS-2006 - Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội.pdf
  172  LVTS-2006 - Hoạt Động Giải Thích Hiến Pháp, Luật, Pháp Lệnh Trong Giai Đoạn Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội.pdf
  173  LVTS-2006 - Mô Hình Tổ Chức Cơ Quan Tài Phán Hành Chính Ở Một Số Nước Trên Thế Giới.pdf
  174  LVTS-2006 - Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Và Tục Êđê - Liên Hệ Vào Thực Tiễn Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Đaklak.pdf
  175  LVTS-2006 - Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Và Đạo Đức - Liên Hệ Vào Lĩnh Vực Kinh Doanh Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  176  LVTS-2006 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Hoạt Động Xét Xử Các Vụ Án Hành Chính Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  177  LVTS-2006 - Quản Lý Nhà Nước Về Quảng Cáo Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển.pdf
  178  LVTS-2006 - Thanh Tra Và Vấn Đề Phòng, Chống Tham Nhũng.pdf
  179  LVTS-2006 - Thu Hút Sự Tham Gia Của Nhân Dân Vào Hoạt Động Lập Pháp Của Quốc Hội Việt Nam.pdf
  180  LVTS-2006 - Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  181  LVTS-2006 - Trách Nhiệm Của Chính Phủ Theo Quy Định Của Hiến Pháp Việt Nam.pdf
  182  LVTS-2006 - Trách Nhiệm Của Hành Pháp Trong Chế Độ Đại Nghị.pdf
  183  LVTS-2006 - Tăng Cường Quản Lý Nhà Nước Bằng Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam Hiện Nay.PDF
  184  LVTS-2006 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Trước Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam.pdf
  185  LVTS-2006 - Vai Trò Của Cộng Đồng Đối Với Việc Giám Sát Việc Tuân Thủ Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường.pdf
  186  LVTS-2006 - Vai Trò Của Nghị Viện Châu Âu Trong Tiến Trình Dân Chủ Hóa Ở Liên Minh Châu Âu.pdf
  187  LVTS-2006 - Vấn Đề Tuyển Dụng Công Chức Ở Nước Ta.pdf
  188  LVTS-2006 - Vị Trí, Vai Trò Mặt Trận Tổ Quốc Trong Hệ Thống Chính Trị Việt Nam.pdf
  189  LVTS-2006 - Xây Dựng Đội Ngũ Thẩm Phán Theo Hướng Nâng Cao Năng Lực Chuyên Môn Và Đạo Đức Nghề Nghiệp.pdf
  190  LVTS-2006 - Đổi Mới Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh.pdf
  191  LVTS-2006 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Chính Quyền Đô Thị Trực Thuộc Trung Ương Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  192  LVTS-2006 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Phường Ở Nước Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  193  LVTS-2006 - Đổi Mới Tổ Chức, Hoạt Động Chính Quyền Cơ Sở Ngoại Thành Hà Nội.pdf
  194  LVTS-2007 - Bảo Đảm Quyền Khiếu Nại Của Công Dân Trong Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay.pdf
  195  LVTS-2007 - Chống Sản Xuất Và Buôn Bán Hàng Giả Ở Việt Nam Hiện Nay Nhìn Từ Góc Độ Quản Lý Nhà Nước.pdf
  196  LVTS-2007 - Cơ Chế Trách Nhiệm Của Chính Phủ Và Các Thành Viên Chính Phủ Trong Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  197  LVTS-2007 - Cơ Sở Xã Hội Của Hoạt Động Lập Pháp Ở Nước Ta.pdf
  198  LVTS-2007 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở Cảng Biển Việt Nam Hiện Nay.pdf
  199  LVTS-2007 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  200  LVTS-2007 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giáo Dục.pdf
  201  LVTS-2007 - Hoạt Động Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Dịa Phương Qua Ví Dụ Thành Phố Hà Nội.pdf
  202  LVTS-2007 - Hoạt Động Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Đoàn Viên, Thanh Niên Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.PDF
  203  LVTS-2007 - Kiểm Tra Và Xử Lý Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Do Chính Quyền Địa Phương Ban Hành Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  204  LVTS-2007 - Mối Quan Hệ Giữa Chức Năng Lập Pháp Và Chức Năng Giám Sát Của Quốc Hội.pdf
  205  LVTS-2007 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản Về Nhà Nước Pháp Quyền Và Thực Tiễn Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  206  LVTS-2007 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Qua Thực Tiễn Tại Nam Định.pdf
  207  LVTS-2007 - Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Viên Chức Y Tế Dự Phòng Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  208  LVTS-2007 - Pháp Luật Về Quản Lý Nhà Nước Trong Lĩnh Vực Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  209  LVTS-2007 - Pháp Luật Về Tổ Chức Hoạt Động Hòa Giải Ở Cơ Sở Và Phương Hướng Hoàn Thiện.pdf
  210  LVTS-2007 - Phân Cấp Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng.pdf
  211  LVTS-2007 - Quy Trình Xây Dựng Pháp Lệnh Ở Việt Nam - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  212  LVTS-2007 - Quy Trình Xây Dựng, Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Phủ Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  213  LVTS-2007 - Quyền Ưu Đãi Xã Hội Của Công Dân Ở Việt Nam Hiện Nay.PDF
  214  LVTS-2007 - Quản Lý Nhà Nước Và Sự Tham Gia Của Cộng Đồng Trong Lĩnh Vực Phòng Chống Buôn Bán Người Ở Việt Nam.pdf
  215  LVTS-2007 - Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Và Đào Tạo Thực Trạng Và Giải Pháp Hoàn Thiện.pdf
  216  LVTS-2007 - Thanh Tra Ngành Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội (Lý Luận, Thực Trạng Và Giải Pháp).pdf
  217  LVTS-2007 - Thiết Lập Cơ Quan Tài Phán Hành Chính Góp Phần Hoàn Thiện Cơ Chế Giải Quyết Khiếu Kiện Hành Chính.PDF
  218  LVTS-2007 - Thực Hiện Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường Ở Cấp Phường Và Vai Trò Của Cộng Đồng.pdf
  219  LVTS-2007 - Trách Nhiệm Pháp Lý Và Đạo Đức Trong Lĩnh Vực Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ.pdf
  220  LVTS-2007 - Vai Trò Của Cơ Quan Thanh Tra Hành Chính Trong Giải Quyết Khiếu Nại Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  221  LVTS-2007 - Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  222  LVTS-2007 - Vai Trò Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa.pdf
  223  LVTS-2007 - Vai Trò Lãnh Đạo Của Tỉnh Ủy Đối Với Chính Quyền Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  224  LVTS-2007 - Văn Hóa Pháp Lý Trong Bối Cảnh Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam.pdf
  225  LVTS-2007 - Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Của Dân, Do Dân Và Vì Dân.pdf
  226  LVTS-2007 - Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Xã Trước Yêu Cầu Đổi Mới-Qua Thực Tiễn Ở Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  227  LVTS-2007 - Xây Dựng Đội Ngũ Công Chức Trong Điều Kiện Nhà Nước Pháp Quyền Qua Thực Tiễn Quận Cầu Giấy.pdf
  228  LVTS-2007 - Yêu Cầu Của Nhà Nước Pháp Quyền XHCN Đối Với Việc Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam.pdf
  229  LVTS-2007 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Án Nhân Dân Trong Tiến Trình Cải Cách Tư Pháp.pdf
  230  LVTS-2008 - Chế Độ Tổng Thống Mỹ.pdf
  231  LVTS-2008 - Công Tác Tư Pháp-Hộ Tịch Ở Cấp Xã - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Tỉnh Bắc Giang.pdf
  232  LVTS-2008 - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Về Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Khmer Ở Tỉnh Trà Vinh.pdf
  233  LVTS-2008 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  234  LVTS-2008 - Dân Biết, Dân Bàn, Dân Kiểm Tra Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  235  LVTS-2008 - Hoàn Thiện Bộ Máy Nhà Nước Theo Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  236  LVTS-2008 - Những Giá Trị Đương Đại Của Bộ Luật Hồng Đức.pdf
  237  LVTS-2008 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Giám Đốc Việc Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân.pdf
  238  LVTS-2008 - Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Xử Lý Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo Của Công Dân Tại Các Cơ Quan Của Quốc Hội.pdf
  239  LVTS-2008 - Pháp Luật Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  240  LVTS-2008 - Pháp Luật Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính-Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  241  LVTS-2008 - Quyền Của Phụ Nữ Theo Pháp Luật Việt Nam.pdf
  242  LVTS-2008 - Quốc Hội Với Việc Bảo Đảm Tính Thống Nhất Của Hệ Thống Pháp Luật.pdf
  243  LVTS-2008 - Tham Nhũng Và Vấn Đề Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Ở Nước Ta.pdf
  244  LVTS-2008 - Tòa Án Trong Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  245  LVTS-2008 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Xã Theo Hướng Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa.pdf
  246  LVTS-2008 - Vai Trò Của Các Cơ Quan Thanh Tra Nhà Nước Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam.pdf
  247  LVTS-2008 - Vận Dụng Thuyết Phân Quyền Trong Tổ Chức Và Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam.pdf
  248  LVTS-2008 - Xây Dựng Đội Ngũ Thẩm Phán Đáp Ứng Với Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  249  LVTS-2008 - Đánh Giá Công Chức Hành Chính Nhà Nước Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  250  LVTS-2008 - Đảm Bảo Pháp Lý Về Quyền Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  251  LVTS-2009 - Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật.pdf
  252  LVTS-2009 - Chính Thể Nhà Nước Cộng Hòa Liên Bang Nga Thời Kỳ Sau Xã Hội Chủ Nghĩa.pdf
  253  LVTS-2009 - Chế Độ Bầu Cử Ở Nước Ta Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  254  LVTS-2009 - Chức Năng Kinh Tế Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  255  LVTS-2009 - Các Nguyên Tắc Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.pdf
  256  LVTS-2009 - Hoàn Thiện Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Công Chứng (Qua Thực Tế Tại Thành Phố Hải Phòng).pdf
  257  LVTS-2009 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Tố Cáo Và Giải Quyết Tố Cáo Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  258  LVTS-2009 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Liên Hệ Qua Thực Tiễn Ở Thành Phố Hà Nội.pdf
  259  LVTS-2009 - Hoạt Động Phổ Biến Pháp Luật Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  260  LVTS-2009 - Hoạt Động Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh, Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng Ở Thái Nguyên.pdf
  261  LVTS-2009 - Hội Đồng Nhân Dân Trong Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  262  LVTS-2009 - Mô Hình Tổ Chức Chính Quyền Huyện Trong Điều Kiện Không Tổ Chức Hội Đồng Nhân Dân.pdf
  263  LVTS-2009 - Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Và Hương Ước Trong Đời Sống Xã Hội Việt Nam Hiện Nay.pdf
  264  LVTS-2009 - Phát Triển Trợ Giúp Pháp Lý Tại Cơ Sở.pdf
  265  LVTS-2009 - Quan Hệ Pháp Lý Giữa Nhà Nước Và Doanh Nghiệp Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  266  LVTS-2009 - Quy Trình, Thủ Tục Xem Xét, Thông Qua Dự Án Luật Tại Kỳ Họp Quốc Hội.pdf
  267  LVTS-2009 - Tham Nhũng Trong Việc Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ.pdf
  268  LVTS-2009 - Thực Hiện Pháp Luật Của Đại Biểu Quốc Hội Trong Việc Tiếp Nhận, Xử Lý, Theo Dõi, Đôn Đốc.pdf
  269  LVTS-2009 - Thực Hiện Pháp Luật Môi Trường Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  270  LVTS-2009 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Dân Chủ Và Việc Vận Dụng Vào Công Cuộc Đổi Mới Ở Nước Ta.pdf
  271  LVTS-2009 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Và Đạo Đức.pdf
  272  LVTS-2009 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thanh Tra Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  273  LVTS-2009 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Tiến Trình Cải Cách Tư Pháp.pdf
  274  LVTS-2009 - Vai Trò Của Chính Phủ Trong Quá Trình Xây Dựng, Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.pdf
  275  LVTS-2009 - Vai Trò Của Dư Luận Xã Hội Với Việc Thực Hiện Pháp Luật Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  276  LVTS-2009 - Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tham Gia Xây Dựng Và Củng Cố Chính Quyền Nhân Dân.pdf
  277  LVTS-2009 - Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Cấp Bộ Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước.pdf
  278  LVTS-2009 - Ý Thức Pháp Luật Và Hoạt Động Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  279  LVTS-2009 - Ý Thức Pháp Luật Và Xây Dựng Ý Thức Pháp Luật Trong Điều Kiện Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam Hiện Nay.pdf
  280  LVTS-2009 - Đảm Bảo Quyền Của Công Dân Được Bồi Thường Thiệt Hại Do Hành Vi Trái Pháp Luật.pdf
  281  LVTS-2009 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Chính Quyền Cấp Quận Của Thành Phố Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay'.pdf
  282  LVTS-2009 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Cấp Cơ Sở Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  283  LVTS-2010 - Bộ Máy Giúp Việc Của Quốc Hội Và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.pdf
  284  LVTS-2010 - Các Thể Chế Chính Trị Liên Minh Châu Âu.pdf
  285  LVTS-2010 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Qua Thực Tiễn Ở Tỉnh Hưng Yên.pdf
  286  LVTS-2010 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Theo Cơ Chế Một Cửa Tại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Địa Phương.pdf
  287  LVTS-2010 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Bình.pdf
  288  LVTS-2010 - Cải Cách Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Quận, Phường.pdf
  289  LVTS-2010 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Cán Bộ, Công Chức Cơ Quan Hành Chính Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay.pdf
  290  LVTS-2010 - Giáo Dục Pháp Luật Ở Đô Thị Qua Thực Tiễn Thành Phố Hải Dương.pdf
  291  LVTS-2010 - Hiệu Quả Hoạt Động Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Của Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ở Ninh Bình.pdf
  292  LVTS-2010 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Ở Việt Nam.pdf
  293  LVTS-2010 - Hoạt Động Của Hội Đồng Dân Tộc Và Các Ủy Ban Của Quốc Hội - Thực Trạng Và Hướng Hoàn Thiện.pdf
  294  LVTS-2010 - Hoạt Động Của Quốc Hội Trong Việc Quyết Định Những Vấn Đề Quan Trọng Của Đất Nước Về Kinh Tế-Xã Hội.pdf
  295  LVTS-2010 - Kiểm Tra Và Xử Lý Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân.pdf
  296  LVTS-2010 - Luật Sư Và Tổ Chức Hành Nghề Luật Sư Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  297  LVTS-2010 - Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Và Đạo Đức - Thực Tiễn Vận Dụng Vào Nhiệm Vụ Giảng Dạy Pháp Luật.pdf
  298  LVTS-2010 - Mối Quan Hệ Giữa Xã Hội Dân Sự Và Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam.pdf
  299  LVTS-2010 - Một Số Vấn Đề Pháp Lý Về Đầu Tư Tại Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  300  LVTS-2010 - Nhu Cầu Lập Pháp Của Hành Pháp.pdf
  301  LVTS-2010 - Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Giám Sát Tối Cao Của Quốc Hội, Hiệu Quả Hoạt Động Giám Sát.pdf
  302  LVTS-2010 - Pháp Luật Về Bồi Thường Nhà Nước Trong Hoạt Động Thực Thi Công Vụ.pdf
  303  LVTS-2010 - Pháp Luật Về Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Việt Nam Hiện Nay - Thực Trạng Và Những Vấn Đề Cần Hoàn Thiện.pdf
  304  LVTS-2010 - Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Cho Công Chức Cấp Xã - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  305  LVTS-2010 - Quyền Hành Pháp Và Tổ Chức Quyền Hành Pháp Ở Việt Nam.pdf
  306  LVTS-2010 - Quyền Tiếp Cận Thông Tin Của Công Dân.pdf
  307  LVTS-2010 - Sự Tác Động Qua Lại Giữa Pháp Luật Và Đạo Đức Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  308  LVTS-2010 - Sự Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Thực Tiễn Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam.pdf
  309  LVTS-2010 - Sự Độc Lập Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Tại Việt Nam.pdf
  310  LVTS-2010 - Thẩm Quyền Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Của Cảnh Sát Biển Việt Nam.pdf
  311  LVTS-2010 - Thực Hiện Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ.pdf
  312  LVTS-2010 - Trách Nhiệm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  313  LVTS-2010 - Trách Nhiệm Pháp Lý Của Công Chức Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam Hiện Nay.pdf
  314  LVTS-2010 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Của Dân, Do Dân Vì Dân Và Vận Dụng Vào Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  315  LVTS-2010 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Và Pháp Luật.pdf
  316  LVTS-2010 - Vai Trò Của Quốc Hội Trong Việc Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Kinh Tế Ở Việt Nam.pdf
  317  LVTS-2010 - Vai Trò Giám Sát Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Đối Với Bộ Máy Nhà Nước.pdf
  318  LVTS-2010 - Vi Phạm Di Tích Lịch Sử, Văn Hóa Danh Lam Thắng Cảnh - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  319  LVTS-2010 - Văn Hóa Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Kinh Doanh Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  320  LVTS-2010 - Vận Động Hành Lang Trong Hoạt Động Lập Pháp Của Quốc Hội (Nghị Viện) Một Số Nước Trên Thế Giới.pdf
  321  LVTS-2010 - Xây Dựng Cơ Quan Tài Phán Hành Chính Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  322  LVTS-2010 - Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Tại Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay.pdf
  323  LVTS-2010 - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý Và Bảo Vệ Rừng.pdf
  324  LVTS-2010 - Ý Thức Pháp Luật Của Thanh, Thiếu Niên Trong Thời Kỳ Hiện Nay.pdf
  325  LVTS-2010 - Đổi Mới Công Tác Tiếp Công Dân Trong Lĩnh Vực Khiếu Nại, Tố Cáo.pdf
  326  LVTS-2010 - Đổi Mới Tổ Chức Chính Quyền Đô Thị Qua Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội.pdf
  327  LVTS-2010 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Phủ Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam.pdf
  328  LVTS-2011 - Chức Năng Kinh Tế Của Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  329  LVTS-2011 - Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay.pdf
  330  LVTS-2011 - Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Tỉnh Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  331  LVTS-2011 - Công Chức Trong Nền Kinh Tế Thị Trường.pdf
  332  LVTS-2011 - Cơ Chế Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay Và Vấn Đề Hoàn Thiện.pdf
  333  LVTS-2011 - Cải Cách Dịch Vụ Công Qua Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng.pdf
  334  LVTS-2011 - Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam.pdf
  335  LVTS-2011 - Cải Cách Hành Chính Ở Cấp Huyện Tại Thành Phố Hà Nội.pdf
  336  LVTS-2011 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Ngành Hải Quan Hiện Nay.pdf
  337  LVTS-2011 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Thanh Thiếu Niên Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  338  LVTS-2011 - Giáo Dục Pháp Luật Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  339  LVTS-2011 - Giáo Dục Quyền Con Người Ở Nước Ta Hiện Nay - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  340  LVTS-2011 - Giải Quyết Khiếu Nại Về Đất Đai Tại Các Khu Công Nghiệp Của Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước.pdf
  341  LVTS-2011 - Hiến Pháp Với Vấn Đề Nhân Quyền.pdf
  342  LVTS-2011 - Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Và Đạo Đức, Liên Hệ Vào Lĩnh Vực Đảm Bảo An Toàn, Vệ Sinh Thực Phẩm.pdf
  343  LVTS-2011 - Nguyên Tắc Thẩm Phán, Hội Thẩm Nhân Dân Độc Lập Và Chỉ Tuân Theo Pháp Luật.pdf
  344  LVTS-2011 - Pháp Luật Và Luật Tục, Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  345  LVTS-2011 - Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  346  LVTS-2011 - Pháp Luật Về Viên Chức Ở Việt Nam Trong Thời Kỳ Hội Nhập.pdf
  347  LVTS-2011 - Pháp Nhân Trong Hệ Thống Các Chủ Thể Của Quan Hệ Pháp Luật.pdf
  348  LVTS-2011 - Phổ Biến Pháp Luật Cho Người Nông Dân Nông Thôn Và Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số.pdf
  349  LVTS-2011 - Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Tại Cơ Quan Hành Chính Ở Địa Phương Qua Thực Tiễn Ở Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  350  LVTS-2011 - Quyết Định Hành Chính.pdf
  351  LVTS-2011 - Quyền Con Người Và Vấn Đề Bảo Đảm Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Ở Việt Nam.pdf
  352  LVTS-2011 - Quyền Của Người Khuyết Tật Nhìn Từ Góc Độ Lịch Sử, Văn Hóa, Pháp Lý Và Thực Tiễn.pdf
  353  LVTS-2011 - Tiếp Xúc Cử Tri Của Đại Biểu Quốc Hội.pdf
  354  LVTS-2011 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Pháp Quyền Và Sự Vận Dụng Trong Quá Trình Đổi Mới Ở Việt Nam.pdf
  355  LVTS-2011 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội.pdf
  356  LVTS-2011 - Tổ Chức Và Hoạt Động Thanh Tra Ngành Thông Tin Và Truyền Thông.pdf
  357  LVTS-2011 - Vai Trò Của Chính Phủ Trong Quy Trình Lập Pháp Ở Việt Nam Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  358  LVTS-2011 - Vai Trò Của Trưởng Thôn Trong Tham Gia Quản Lý Nhà Nước Ở Cơ Sở (Qua Thực Tiễn Tỉnh Bắc Kạn).pdf
  359  LVTS-2011 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Điều Kiện Cải Cách Tư Pháp Hiện Nay.pdf
  360  LVTS-2011 - Xây Dựng Các Cơ Chế Nhà Nước Bảo Vệ Hiến Pháp Ở Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.pdf
  361  LVTS-2011 - Xây Dựng Lối Sống Theo Pháp Luật Trong Điều Kiện Hiện Nay Ở Việt Nam.pdf
  362  LVTS-2011 - Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.pdf
  363  LVTS-2011 - Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Viên Chức Trong Trường Đại Học.pdf
  364  LVTS-2011 - Xã Hội Dân Sự Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  365  LVTS-2011 - Xã Hội Hóa Công Chứng Ở Việt Nam Hiện Nay, Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  366  LVTS-2011 - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Điện Lực.pdf
  367  LVTS-2011 - Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức, Viên Chức - Qua Thực Tiễn Viện Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam.pdf
  368  LVTS-2011 - Đánh Giá Tác Động Dự Thảo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.pdf
  369  LVTS-2011 - Đổi Mới Hoạt Động Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Của Quốc Hội.pdf
  370  LVTS-2011 - Đổi Mới Tổ Chức Hoạt Động Của Chính Quyền Phường.pdf
  371  LVTS-2011 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Xã Trên Địa Bàn Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  372  LVTS-2012 - Hòa Giải Cơ Sở - Qua Thực Tiễn Ở Huyện Gia Lâm.pdf
  373  LVTS-2012 - Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Hành Chính Tại Thành Phố Huế Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  374  LVTS-2012 - Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Khác Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay.pdf
  375  LVTS-2012 - Các Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quá Trình Xây Dựng Và Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường.pdf
  376  LVTS-2012 - Các Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước CHXHCN Việt Nam Trong Quá Trình Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  377  LVTS-2012 - Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trợ Giúp Pháp Lý.pdf
  378  LVTS-2012 - Các Yêu Cầu Đối Với Quyết Định Hành Chính Các Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh.pdf
  379  LVTS-2012 - Cải Cách Chính Quyền Địa Phương Ở Nước Ta Hiện Nay Qua Thực Tiễn Tỉnh Thái Nguyên.rar
  380  LVTS-2012 - Cải Cách Thủ Tục Hải Quan - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf
  381  LVTS-2012 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Phụ Nữ Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  382  LVTS-2012 - Giải Quyết Khiếu Nại Trong Lĩnh Vực Đất Đai - Thực Trạng Tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế.pdf
  383  LVTS-2012 - Giải Quyết Khiếu Nại Trong Lĩnh Vực Đất Đai Của Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước.pdf
  384  LVTS-2012 - Giải Quyết Khiếu Nại Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  385  LVTS-2012 - Hiệu Quả Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Ở Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  386  LVTS-2012 - Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Đáp Ứng Nhu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền XHCN Việt Nam Hiện Nay.pdf
  387  LVTS-2012 - Hoạt Động Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thừa Thiên - Huế.pdf
  388  LVTS-2012 - Hoạt Động Trợ Giúp Pháp Lý Các Chương Trình Giảm Nghèo.pdf
  389  LVTS-2012 - Hệ Thống Hóa Văn Bản Pháp Luật Hải Quan Về Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Thương Mại.pdf
  390  LVTS-2012 - Khiếu Nại Hành Chính Và Việc Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Trong Việc Thu Hồi Đất.pdf
  391  LVTS-2012 - Kiểm Tra Và Xử Lý Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Do Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Các Cấp.pdf
  392  LVTS-2012 - Kiểm Tra Và Xử Lý Đối Với Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân.pdf
  393  LVTS-2012 - Lịch Sử Pháp Luật Về Giáo Dục Ở Việt Nam Từ 1945 Đến Nay.pdf
  394  LVTS-2012 - Mô Hình Chính Quyền Phường Trong Điều Kiện Không Tổ Chức Hội Đồng Nhân Dân.pdf
  395  LVTS-2012 - Một Số Khía Cạnh Của Quản Lý Nhà Nước Đối Với Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường.pdf
  396  LVTS-2012 - Nâng Cao Vị Trí, Vai Trò Của Tòa Án Nhân Dân Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam.pdf
  397  LVTS-2012 - Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Hoạt Động Của Hải Quan Việt Nam Hiện Nay.pdf
  398  LVTS-2012 - Pháp Luật Về Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Hoạt Động Xét Xử Hình Sự Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  399  LVTS-2012 - Pháp Luật Về Thanh Tra Xây Dựng Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  400  LVTS-2012 - Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Giao Thông - Qua Thực Tiễn Ở Tỉnh Quảng Bình.pdf
  401  LVTS-2012 - Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Cho Công Chức Cấp Xã - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  402  LVTS-2012 - Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Của Xã, Phường Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa.pdf
  403  LVTS-2012 - Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Luật Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  404  LVTS-2012 - Quyền Công Tố Trong Các Vụ Án Hình Sự Về Ma Túy (Qua Thực Tiễn Viện Kiểm Sát Tỉnh Thanh Hóa).pdf
  405  LVTS-2012 - Quyền Lập Quy Của Chính Phủ Việt Nam Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  406  LVTS-2012 - Quyền Tiếp Cận Thông Tin Trong Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam.pdf
  407  LVTS-2012 - Quản Lý Của Chính Quyền Tỉnh Về Hoạt Động Đối Ngoại Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  408  LVTS-2012 - Quản Lý Nhà Nước Bằng Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Hải Quan - Qua Thực Tiễn Hải Quan Tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf
  409  LVTS-2012 - Quản Lý Nhà Nước Về Chứng Thực Thực Trạng Và Phương Hướng Đổi Mới.pdf
  410  LVTS-2012 - Quản Lý Nhà Nước Về Khoa Học Và Công Nghệ Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  411  LVTS-2012 - Thực Hiện Pháp Luật Bình Đẳng Giới Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  412  LVTS-2012 - Thực Hiện Pháp Luật Về Dân Chủ Cơ Sở - Thực Tiễn Tại Tỉnh Quảng Bình.pdf
  413  LVTS-2012 - Trách Nhiệm Pháp Lý Của Người Quản Lý Đất Đai - Qua Thực Tiễn Của Tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf
  414  LVTS-2012 - Trợ Giúp Pháp Lý Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  415  LVTS-2012 - Tòa Hành Chính - Thiết Chế Cơ Bản Bảo Vệ Quyền Công Dân.pdf
  416  LVTS-2012 - Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hoạt Động Tư Pháp Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  417  LVTS-2012 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Địa Phương - Qua Thực Tiễn Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf
  418  LVTS-2012 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã - Qua Thực Tiễn Ở Tỉnh Thừa Thiên - Huế.pdf
  419  LVTS-2012 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sơn La Ở Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  420  LVTS-2012 - Tổ Chức Và Hoạt Động Thanh Tra Nhà Nước Tỉnh Sơn La.pdf
  421  LVTS-2012 - Vai Trò Của Công Đoàn Trong Việc Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Tại Khu Vực Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư.pdf
  422  LVTS-2012 - Vai Trò Của Nhà Nước Trong Lĩnh Vực Thi Hành Án Dân Sự (Qua Thực Tiến Tỉnh Thanh Hóa).pdf
  423  LVTS-2012 - Vai Trò Của Tòa Án Trong Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam.pdf
  424  LVTS-2012 - Vai Trò Của Tổ Chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trong Việc Giáo Dục Ý Thức Pháp Luật Cho Thanh Niên Đô Thị.pdf
  425  LVTS-2012 - Vai Trò Tham Gia Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Xây Dựng Nhà Nước Và Pháp Quyền.pdf
  426  LVTS-2012 - Vai Trò Tham Gia Quản Lý Nhà Nước Của Các Cấp Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam.pdf
  427  LVTS-2012 - Xây Dựng Đội Ngũ Công Chức Hành Chính Nhà Nước Ở Tỉnh Thanh Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  428  LVTS-2012 - Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ - Qua Thực Tiễn Tại Thành Phố Đà Nẵng.pdf
  429  LVTS-2012 - Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  430  LVTS-2012 - Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan.pdf
  431  LVTS-2012 - Áp Dụng Pháp Luật Hình Sự Của Tòa Án Nhân Dân - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  432  LVTS-2012 - Đào Tạo, Bồi Dưỡng Kiến Thức Pháp Luật Cho Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  433  LVTS-2012 - Địa Vị Pháp Lý Của Chính Phủ Theo Hiến Pháp 1992 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2001) - Xu Hướng Phát Triển Và Hoàn Thiện.pdf
  434  LVTS-2013 - Chất Lượng Trợ Giúp Pháp Lý Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  435  LVTS-2013 - Chế Định Viên Kiểm Sát Nhân Dân Trong Hiến Pháp Việt Nam.pdf
  436  LVTS-2013 - Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Trên Địa Bàn Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  437  LVTS-2013 - Cải Cách Bộ Máy Của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.pdf
  438  LVTS-2013 - Cải Cách Hành Chính Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Thuộc Thành Phố Hà Nội.pdf
  439  LVTS-2013 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Qua Thực Tiễn Của Thủ Đô Hà Nội.pdf
  440  LVTS-2013 - Hoàn Thiện Pháp Luật Thi Hành Án Dân Sự Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  441  LVTS-2013 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Bầu Cử Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  442  LVTS-2013 - Kiểm Tra Và Xử Lý Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Qua Thực Tiễn Tỉnh Bắc Giang).pdf
  443  LVTS-2013 - Mô Hình Tòa Án Hiến Pháp Của Một Số Nước Trên Thế Giới Và Vấn Đề Xây Dựng Tòa Án Hiến Pháp.pdf
  444  LVTS-2013 - Mô Hình Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Theo Khu Vực Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp Ở Việt Nam.pdf
  445  LVTS-2013 - Mối Quan Hệ Giữa Quyền Con Người Và Quyền Công Dân.pdf
  446  LVTS-2013 - Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  447  LVTS-2013 - Pháp Luật Về Quỹ Trợ Giúp Pháp Lý Ở Việt Nam.pdf
  448  LVTS-2013 - Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Ở Cơ Sở Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  449  LVTS-2013 - Quy Trình Lập Hiến Ở Việt Nam.pdf
  450  LVTS-2013 - Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân.pdf
  451  LVTS-2013 - Quyền Con Người Và Đảm Bảo Quyền Con Người Ở Việt Nam.pdf
  452  LVTS-2013 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  453  LVTS-2013 - Quốc Hội Mĩ Và Quốc Hội Việt Nam-Những Vấn Đề Tham Chiếu.pdf
  454  LVTS-2013 - Thẩm Định Và Thẩm Tra Dự Thảo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Do Cơ Quan Nhà Nước Ở Địa Phương Ban Hành.pdf
  455  LVTS-2013 - Thực Hiện Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Phòng Cháy, Chữa Cháy Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  456  LVTS-2013 - Thực Hiện Pháp Luật Về Thuế Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  457  LVTS-2013 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.pdf
  458  LVTS-2013 - Tội Truyền Bá Văn Hóa Phẩm Đồi Trụy Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf
  459  LVTS-2013 - Vai Trò Của Chính Phủ Trong Việc Bảo Đảm Và Thúc Đẩy Việc Thực Hiện Quyền Con Người.pdf
  460  LVTS-2013 - Vai Trò Và Chức Năng Của Thiết Chế Ba Bên Trong Quan Hệ Lao Động Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  461  LVTS-2013 - Vị Trí, Vai Trò Của Tòa Án Nhân Dân Trong Thể Chế Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.pdf
  462  LVTS-2013 - Xây Dựng Ý Thức Pháp Luật Về Bình Đẳng Giới Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  463  LVTS-2013 - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Thủy Nội Địa.pdf
  464  LVTS-2013 - Án Lệ Trong Hệ Thống Các Loại Nguồn Pháp Luật.pdf
  465  LVTS-2013 - Áp Dụng Pháp Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thanh Tra Ngành Giao Thông Vận Tải.pdf
  466  LVTS-2013 - Ý Thức Pháp Luật Của Học Sinh, Sinh Viên Ở Tỉnh Phú Thọ.pdf
  467  LVTS-2014 - An Ninh Nguồn Nước Và Quyền Tiếp Cận Nước Sạch Của Người Dân Vùng Đồng Bằng Sông Hồng.pdf
  468  LVTS-2014 - Bình Đẳng Giới Trong Pháp Luật Hôn Nhân - Gia Đình Việt Nam.pdf
  469  LVTS-2014 - Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trước Những Xâm Phạm Từ Internet Trên Thế Giới Và Việt Nam.pdf
  470  LVTS-2014 - Bảo Vệ Quyền Con Người Của Bị Can, Bị Cáo Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf
  471  LVTS-2014 - Bảo Vệ Quyền Của Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự.pdf
  472  LVTS-2014 - Bảo Đảm Quyền Công Dân Trong Hoạt Động Xét Xử Các Vụ Án Hôn Nhân Và Gia Đình.pdf
  473  LVTS-2014 - Bầu Cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Qua Thực Tiễn Xã Dương Xá Huyện Gia Lâm-Thành Phố Hà Nội.pdf
  474  LVTS-2014 - Bộ Luật Hồng Đức - Nội Dung Cơ Bản Và Giá Trị Đương Đại.pdf
  475  LVTS-2014 - Bộ Luật Hồng Đức – Nội Dung Cơ Bản Và Giá Trị Đương Đại.pdf
  476  LVTS-2014 - Chiến Lược Cải Cách Tư Pháp Với Mục Tiêu Bảo Vệ Công Lý Ở Việt Nam.pdf
  477  LVTS-2014 - Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức Cấp Huyện Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Hành Chính.pdf
  478  LVTS-2014 - Chế Định Quyền Con Người, Quyền Công Dân Trong Hiến Pháp Việt Nam.pdf
  479  LVTS-2014 - Chế Định Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hiến Pháp 1946 Của Việt Nam.pdf
  480  LVTS-2014 - Chế Độ Dân Chủ Đại Diện Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam.pdf
  481  LVTS-2014 - Các Giải Pháp Bảo Đảm Thực Hiện Chế Định Quyền Con Người, Quyền Công Dân Trong Hiến Pháp Việt Nam Năm 2013.pdf
  482  LVTS-2014 - Các Yêu Cầu Hợp Pháp Và Hợp Lý Đối Với Quyết Định Hành Chính.pdf
  483  LVTS-2014 - Công Chức Cấp Xã Ở Tỉnh Thanh Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  484  LVTS-2014 - Cơ Chế Bảo Vệ Hiến Pháp Ở Việt Nam.pdf
  485  LVTS-2014 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính - Thông Qua Thực Tiễn Tỉnh Nam Định.pdf
  486  LVTS-2014 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Nguyên Và Môi Trường.pdf
  487  LVTS-2014 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Ở UBND Xã, Thị Trấn Tại Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.pdf
  488  LVTS-2014 - Dư Luận Xã Hội Đối Với Việc Xây Dựng Và Thực Hiện Pháp Luật Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  489  LVTS-2014 - Giáo Dục Pháp Luật Kết Hợp Với Giáo Dục Đạo Đức Cho Trẻ Em Trên Địa Bàn Quận Cầu Giấy, Hà Nội.pdf
  490  LVTS-2014 - Giáo Dục Pháp Luật Thông Qua Hoạt Động Xét Xử Hình Sự Của Tòa Án-Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  491  LVTS-2014 - Giáo Dục Pháp Luật Trong Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương.pdf
  492  LVTS-2014 - Giáo Dục Pháp Luật Trong Hoạt Động Xét Xử Tại Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng.pdf
  493  LVTS-2014 - Giải Quyết Khiếu Kiện Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Của Tòa Án Nhân Dân.pdf
  494  LVTS-2014 - Giải Quyết Khiếu Kiện Hành Chính-Qua Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  495  LVTS-2014 - Giải Quyết Khiếu Nại Của Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước-Qua Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  496  LVTS-2014 - Giải Quyết Khiếu Nại Trong Lĩnh Vực Đất Đai - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  497  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Các Quy Định Về Đánh Giá Tác Động Pháp Luật Tại Việt Nam.pdf
  498  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Nhà Nước Về Dự Trữ Quốc Gia Ở Việt Nam.pdf
  499  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Khung Pháp Luật Về Xây Dựng Cơ Bản Ở Việt Nam.pdf
  500  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Bảo Vệ Quyền Phụ Nữ Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  501  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quản Lý Biên Chế Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  502  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hợp Tác Xã Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  503  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Đầu Tư - Qua Thực Tiễn Đầu Tư Nước Ngoài.pdf
  504  LVTS-2014 - Hoạt Động Của Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý-Qua Thực Tiễn Ở Thành Phố Hải Phòng.pdf
  505  LVTS-2014 - Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  506  LVTS-2014 - Hoạt Động Giám Sát Của Đại Biểu Quốc Hội Và Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  507  LVTS-2014 - Hoạt Động Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trên Địa Bàn Huyện Quốc Oai-Thành Phố Hà Nội.pdf
  508  LVTS-2014 - Hoạt Động Kiểm Tra Giám Sát Của Cấp Uỷ Trong Cơ Chế Kiểm Soát Quyền Lực.pdf
  509  LVTS-2014 - Hoạt Động Thẩm Tra Các Dự Án Luật, Pháp Lệnh Của Các Cơ Quan Quốc Hội, Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  510  LVTS-2014 - Hình Thức Chính Thể Việt Nam Qua Các Bản Hiến Pháp.pdf
  511  LVTS-2014 - Hòa Giải Ở Cơ Sở Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  512  LVTS-2014 - Kiểm Sát Việc Tuân Theo Pháp Luật Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Tố Tụng Dân Sự.pdf
  513  LVTS-2014 - Kết Hợp Giáo Dục Pháp Luật, Giáo Dục Đạo Đức Cho Người Chưa Thành Niên Ở Nước Việt Nam Hiện Nay.pdf
  514  LVTS-2014 - Lệ Làng Truyền Thống Trong Quá Trình Hình Thành Ý Thức Pháp Luật Của Nông Dân Việt Nam.pdf
  515  LVTS-2014 - Mối Quan Hệ Giữa Hoạt Động Công Tố Và Hoạt Động Xét Xử Theo Yêu Cầu Của Cải Cách Tư Pháp.pdf
  516  LVTS-2014 - Mối Quan Hệ Giữa Nhà Nước Và Mặt Trận Tổ Quốc Trong Hệ Thống Chính Trị Việt Nam.pdf
  517  LVTS-2014 - Mối Quan Hệ Giữa Điều Tra Và Công Tố - Qua Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  518  LVTS-2014 - Pháp Luật Thi Hành Án Dân Sự, Thực Trạng Và Giải Pháp, Liên Hệ Thực Tiễn Ở Tỉnh Hải Dương.pdf
  519  LVTS-2014 - Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hoá.pdf
  520  LVTS-2014 - Pháp Luật Về Phòng, Chống Mua Bán Người Qua Thực Tiễn Ở Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  521  LVTS-2014 - Pháp Luật Về Trưng Cầu Dân Ý Kinh Nghiệm Thế Giới Và Một Số Gợi Mở Cho Việt Nam.pdf
  522  LVTS-2014 - Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Tại Địa Bàn Tỉnh Nam Định.pdf
  523  LVTS-2014 - Phòng, Chống Tham Nhũng Từ Phương Diện Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Cán Bộ Công Chức Bộ Máy Hành Chính.pdf
  524  LVTS-2014 - Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  525  LVTS-2014 - Quan Chế Thời Hậu Lê - Những Nội Dung Cơ Bản Và Giá Trị Kế Thừa Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Nhà Nước.pdf
  526  LVTS-2014 - Quyền Con Người Trong Tạm Giữ, Tạm Giam Và Thi Hành Án Hình Sự - Qua Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  527  LVTS-2014 - Quyền Con Người Và Giáo Dục Quyền Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  528  LVTS-2014 - Quyền Giám Sát Của Quốc Hội Đối Với Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Của Công Dân.pdf
  529  LVTS-2014 - Quản Lý Hộ Tịch - Qua Thực Tiễn Ở Hải Phòng.pdf
  530  LVTS-2014 - Quản Lý Nhà Nước Về Chứng Thực - Qua Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội.pdf
  531  LVTS-2014 - Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Dân Tộc Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  532  LVTS-2014 - Quản Lý Nhà Nước Về Hải Quan Đối Với Hoạt Động Đầu Tư Trực Tiếp Tại Khu Kinh Tế.pdf
  533  LVTS-2014 - Quản Lý Nhà Nước Về Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Dương.pdf
  534  LVTS-2014 - Quản Lý Nhà Nước Về Trật Tự Xây Dựng Đô Thị Trên Địa Bàn Quận Hoàng Mai.pdf
  535  LVTS-2014 - Thanh Tra Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Trong Điều Kiện Hiện Nay Ở Việt Nam.pdf
  536  LVTS-2014 - Thi Hành Án Dân Sự - Qua Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  537  LVTS-2014 - Thẩm Quyền Xét Xử Của Tòa Hành Chính Theo Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam.pdf
  538  LVTS-2014 - Thẩm Định Dự Thảo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh.pdf
  539  LVTS-2014 - Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội.pdf
  540  LVTS-2014 - Thực Hiện Chính Sách Dân Tộc Thời Kỳ Đổi Mới Ở Việt Nam - Qua Thực Tiễn Tại Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  541  LVTS-2014 - Thực Hiện Pháp Luật Công Chứng Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  542  LVTS-2014 - Thực Hiện Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  543  LVTS-2014 - Thực Hiện Pháp Luật Về Dân Chủ Ở Cơ Sở Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  544  LVTS-2014 - Thực Hiện Pháp Luật Về Giáo Dục Và Đào Tạo Qua Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  545  LVTS-2014 - Thực Hiện Pháp Luật Về Thuế Của Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên Địa Bàn Sầm Sơn, Thanh Hóa.pdf
  546  LVTS-2014 - Trách Nhiệm Của Công Chức Trong Hoạt Động Công Vụ Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay.pdf
  547  LVTS-2014 - Trợ Giúp Pháp Lý Tại Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  548  LVTS-2014 - Tăng Cường Trách Nhiệm Công Tố Trong Hoạt Động Điều Tra Ở Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang.pdf
  549  LVTS-2014 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Pháp Quyền Và Sự Vận Dụng Trong Cải Cách Tư Pháp.pdf
  550  LVTS-2014 - Tư Tưởng Pháp Quyền, Dân Chủ Hồ Chí Minh Trong Tuyên Ngôn Độc Lập, Hiến Pháp 1946.pdf
  551  LVTS-2014 - Tư Tưởng Phân Quyền Và Sự Vận Dụng Trong Quá Trình Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa.pdf
  552  LVTS-2014 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.pdf
  553  LVTS-2014 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công An Xã, Thị Trấn - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  554  LVTS-2014 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Phòng, Chống Tham Nhũng.pdf
  555  LVTS-2014 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh-Qua Thực Tiễn Tỉnh Nghệ An.pdf
  556  LVTS-2014 - Từ Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Cơ Sở Chữa Bệnh Đến Biện Pháp Đưa Vào Cơ Sở Cai Nghiện.pdf
  557  LVTS-2014 - Vai Trò Của Hiến Pháp Trong Việc Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước.pdf
  558  LVTS-2014 - Vai Trò Của Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Trong Việc Bảo Đảm Quyền Con Người.pdf
  559  LVTS-2014 - Vai Trò Của Thanh Tra Nhà Nước Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  560  LVTS-2014 - Vai Trò Của Tòa Án Trong Giải Thích Pháp Luật.pdf
  561  LVTS-2014 - Vai Trò Của Tòa Án Trong Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước.pdf
  562  LVTS-2014 - Vai Trò Của Tòa Án Trong Thi Hành Án Hình Sự Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp.pdf
  563  LVTS-2014 - Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  564  LVTS-2014 - Vai Trò Của Tổ Chức Công Đoàn Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Lao Động Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  565  LVTS-2014 - Vai Trò Của Án Lệ Và Thực Tiễn Xét Xử Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam.pdf
  566  LVTS-2014 - Vai Trò Của Ý Thức Pháp Luật Với Việc Thực Hiện Pháp Luật.pdf
  567  LVTS-2014 - Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  568  LVTS-2014 - Văn Hóa Pháp Luật Của Thẩm Phán Trong Lĩnh Vực Tố Tụng Hành Chính.pdf
  569  LVTS-2014 - Văn Hóa Pháp Luật Trong Lĩnh Vực An Toàn Giao Thông Đường Bộ Ở Việt Nam.pdf
  570  LVTS-2014 - Văn Hóa Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Hải Quan.pdf
  571  LVTS-2014 - Xây Dựng Mô Hình Tòa Án Khu Vực Trong Tiến Trình Cải Cách Tư Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  572  LVTS-2014 - Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam.pdf
  573  LVTS-2014 - Xây Dựng Ý Thức Pháp Luật Của Thẩm Phán Trong Bối Cảnh Cải Cách Tư Pháp Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  574  LVTS-2014 - Xây Dựng Đội Ngũ Công Chức Hải Quan Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Hành Chính.pdf
  575  LVTS-2014 - Xét Xử Án Hành Chính Qua Thực Tiễn Tỉnh Lào Cai.pdf
  576  LVTS-2014 - Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan-Qua Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  577  LVTS-2014 - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  578  LVTS-2014 - Áp Dụng Pháp Luật Của Tòa Án Nhân Dân Trong Giải Quyết Án Hôn Nhân Và Gia Đình Qua Thực Tiễn.pdf
  579  LVTS-2014 - Áp Dụng Pháp Luật Hộ Tịch Ở Cơ Sở - Thông Qua Thực Tiễn Địa Bàn Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  580  LVTS-2014 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Giải Quyết Các Vụ Án Về Hôn Nhân Và Gia Đình Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  581  LVTS-2014 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Giải Quyết Tranh Chấp Quyền Sử Dụng Đất Tại Tòa Án Nhân Dân.pdf
  582  LVTS-2014 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Tại Tòa Án Nhân Dân.pdf
  583  LVTS-2014 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Xét Sử Sơ Thẩm Người Chưa Thành Niên Phạm Tội - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hoá.pdf
  584  LVTS-2014 - Ý Thức Pháp Luật Của Người Chưa Thành Niên Qua Thực Tiễn Quận Hoàng Mai, Hà Nội.pdf
  585  LVTS-2014 - Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Qua Thực Tiễn Ở Thành Phố Thanh Hóa.pdf
  586  LVTS-2014 - Đạo Đức Công Vụ Trong Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam.pdf
  587  LVTS-2014 - Đạo Đức Trong Thực Thi Công Vụ Của Công Chức Ngành Thanh Tra Xây Dựng.pdf
  588  LVTS-2014 - Đặc Điểm Của Pháp Luật Trong Nhà Nước Pháp Quyền Và Định Hướng Phát Triển Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam.pdf
  589  LVTS-2014 - Địa Vị Pháp Lý Và Hoạt Động Của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội - Qua Thực Tiễn Tỉnh Bắc Giang.pdf
  590  LVTS-2014 - Đổi Mới Sự Lãnh Đạo Của Đảng Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam.pdf
  591  LVTS-2014 - Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Quản Lý Bầu Cử Ở Việt Nam.pdf
  592  LVTS-2015 - Bình Đẳng Và Chống Phân Biệt Đối Xử Với Người Khuyết Tật Trong Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam - Phân Tích Và So Sánh.pdf
  593  LVTS-2015 - Bảo Vệ Nhóm Yếu Thế Trong Bộ Luật Hồng Đức Và Giá Trị Kế Thừa Trong Việc Hoàn Thiện Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay.pdf
  594  LVTS-2015 - Bảo Vệ Quyền Lợi Các Nhóm Xã Hội Yếu Thế Trong Bộ Luật Hồng Đức Và Giá Trị Kế Thừa.pdf
  595  LVTS-2015 - Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Hành Chính Cấp Tỉnh - Qua Thực Tiễn Tỉnh Nam Định.pdf
  596  LVTS-2015 - Cơ Chế Bảo Vệ Quyền Con Người Quyền Công Dân Theo Hiến Pháp 2013.pdf
  597  LVTS-2015 - Cơ Sở Pháp Lý Cho Việc Hội Nhập Quốc Tế Của Việt Nam Trong Lĩnh Vực Khoa Học Và Công Nghệ.pdf
  598  LVTS-2015 - Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hành Chính Tư Pháp Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng.pdf
  599  LVTS-2015 - Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh - Qua Thực Tiễn Ở Tỉnh Hưng Yên.pdf
  600  LVTS-2015 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Công Chức Tư Pháp - Hộ Tịch Qua Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội.pdf
  601  LVTS-2015 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Nghề Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  602  LVTS-2015 - Giáo Dục Pháp Luật Thông Qua Hoạt Động Hòa Giải Ở Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Thường Tín, Hà Nội.pdf
  603  LVTS-2015 - Giáo Dục Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  604  LVTS-2015 - Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai - Qua Thực Tiễn Thị Xã Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình.pdf
  605  LVTS-2015 - Giải Quyết Khiếu Nại Trong Lĩnh Vực Đất Đai Qua Thực Tiễn Tỉnh Bắc Giang.pdf
  606  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Du Lịch Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  607  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Pháp Luật Việt Nam Về Quản Trị Công Ty Cổ Phần.pdf
  608  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  609  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Bình Đẳng Giới Trong Lĩnh Vực Dân Sự Hôn Nhân Và Gia Đình - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf
  610  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quyền Tiếp Cận Công Lý Ở Việt Nam Hiện Đại.pdf
  611  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Ở Cấp Xã.pdf
  612  LVTS-2015 - Hoạt Động Công Chứng Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  613  LVTS-2015 - Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân - Qua Thực Tiễn Tỉnh Nam Định.pdf
  614  LVTS-2015 - Hoạt Động Trợ Giúp Pháp Lý Của Luật Sư Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  615  LVTS-2015 - Hoạt Động Áp Dụng Pháp Luật Của Tòa Án Nhân Dân Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  616  LVTS-2015 - Hòa Giải Ở Cơ Sở (Qua Thực Tiễn Tỉnh Hải Dương).pdf
  617  LVTS-2015 - Hệ Thống Bầu Cử Ở Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới Và Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  618  LVTS-2015 - Kiểm Tra, Xử Lý Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Ở Bộ Nội Vụ.pdf
  619  LVTS-2015 - Kỹ Thuật Lập Pháp Trong Quốc Triều Hình Luật.pdf
  620  LVTS-2015 - Mối Quan Hệ Giữa Pháp Luật Và Đạo Đức Trong Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức.pdf
  621  LVTS-2015 - Nhiệm Vụ Bảo Vệ Quyền Con Người Quyền Công Dân Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân - Qua Thực Tiễn Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định.pdf
  622  LVTS-2015 - Những Biện Pháp Ngăn Chặn Trong Giai Đoạn Điều Tra Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf
  623  LVTS-2015 - Nâng Cao Vai Trò Của Thẩm Phán Và Hội Thẩm Nhân Dân Của Tòa Án Nhân Dân Địa Phương Trong Xét Xử Vụ Án Hình Sự.pdf
  624  LVTS-2015 - Pháp Chế Trong Hoạt Động Xây Dựng Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang.pdf
  625  LVTS-2015 - Pháp Luật Về Biểu Tình Trên Thế Giới Và Ở Việt Nam.pdf
  626  LVTS-2015 - Pháp Luật Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  627  LVTS-2015 - Pháp Luật Về Công Chức Cấp Xã Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  628  LVTS-2015 - Pháp Luật Về Căn Cứ Thụ Lý Vụ Án Hành Chính Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  629  LVTS-2015 - Pháp Luật Về Dịch Vụ Công Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  630  LVTS-2015 - Pháp Luật Về Kiểm Soát Thu Nhập Của Người Có Chức Vụ Quyền Hạn Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  631  LVTS-2015 - Pháp Luật Về Trợ Giúp Pháp Lý Cho Người Nghèo Và Các Đối Tượng Chính Sách Xã Hội Khác.pdf
  632  LVTS-2015 - Pháp Luật Về Vi Phạm Hành Chính Trong Hành Nghề Luật Sư Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  633  LVTS-2015 - Quyền Hành Pháp Của Chính Phủ Theo Hiến Pháp Năm 2013.pdf
  634  LVTS-2015 - Quyền Thành Lập Và Gia Nhập Công Đoàn Của Người Lao Động Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  635  LVTS-2015 - Quyền Tiếp Cận Công Lý Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  636  LVTS-2015 - Quản Lý Nhà Nước Về Hộ Tịch Ở Cấp Xã Thực Tiễn Ở Huyện Mê Linh Thành Phố Hà Nội.pdf
  637  LVTS-2015 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  638  LVTS-2015 - Sửa Đổi Hiến Pháp Ở Việt Nam - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Qua Lần Sửa Đổi Hiến Pháp 2013.pdf
  639  LVTS-2015 - Sự Lựa Chọn Mô Hình Bảo Hiến Ở Việt Nam.pdf
  640  LVTS-2015 - Sự Độc Lập Của Hoạt Động Xét Xử (Qua Thực Tiễn Của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng).pdf
  641  LVTS-2015 - Sự Độc Lập Của Thẩm Phán - Yếu Tố Bảo Đảm Liêm Chính Trong Hoạt Động Tư Pháp Ở Việt Nam.pdf
  642  LVTS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Phòng, Chống Ma Túy, Qua Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  643  LVTS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội Qua Thực Tiễn Quận Bắc Từ Liêm.pdf
  644  LVTS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Bảo Hiểm Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  645  LVTS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Dân Chủ Ở Xã Trên Địa Bàn Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  646  LVTS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng Chống Gian Lận Thương Mại, Qua Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  647  LVTS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Quyền Chuyển Nhượng Góp Vốn Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất Của Người Sử Dụng Đất Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  648  LVTS-2015 - Thực Hiện Pháp Luật Về Thanh Tra Trong Lĩnh Vực Lao Động (Qua Thực Tiễn Tỉnh Quảng Ninh).pdf
  649  LVTS-2015 - Thực Tiễn Thi Hành Án Dân Sự Ở Tỉnh Ninh Bình.pdf
  650  LVTS-2015 - Trợ Giúp Pháp Lý Cho Người Nghèo Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang.pdf
  651  LVTS-2015 - Trợ Giúp Pháp Lý Ở Việt Nam - Tổ Chức Và Hoạt Động.pdf
  652  LVTS-2015 - Tòa Án Trong Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.pdf
  653  LVTS-2015 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cán Bộ Và Việc Vận Dụng Trong Hoàn Thiện Pháp Luật Cán Bộ Công Chức Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  654  LVTS-2015 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Cán Bộ.pdf
  655  LVTS-2015 - Tư Tưởng Nhà Nước Pháp Quyền Thời Cận Đại.pdf
  656  LVTS-2015 - Tư Tưởng Về Hạn Chế Sự Lạm Dụng Quyền Lực Nhà Nước.pdf
  657  LVTS-2015 - Vai Trò Của Tòa Án Nhân Dân Trong Cải Cách Tư Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  658  LVTS-2015 - Vai Trò Của Tòa Án Trong Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Tín Dụng.pdf
  659  LVTS-2015 - Vai Trò Của Tổ Chức Pháp Chế Trong Các Doanh Nghiệp Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam.pdf
  660  LVTS-2015 - Vai Trò Của Áp Dụng Pháp Luật Về Xét Xử Các Vụ Án Hình Sự Trong Bối Cảnh Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Qua Thực Tiễn Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng.pdf
  661  LVTS-2015 - Vai Trò Của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trong Xây Dựng Ý Thức Pháp Luật Cho Thanh Niên Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  662  LVTS-2015 - Vi Phạm Pháp Luật Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan Và Biện Pháp Ngăn Chặn.pdf
  663  LVTS-2015 - Vi Phạm Pháp Luật Đất Đai Trên Địa Bàn Tỉnh Nam Định - Thực Trạng Và Giải Pháp Ngăn Chặn Khắc Phục.pdf
  664  LVTS-2015 - Văn Hóa Pháp Luật Của Luật Sư Ở Việt Nam.pdf
  665  LVTS-2015 - Xây Dựng Ý Thức Pháp Luật Cho Nông Dân - Qua Thực Tiễn Tỉnh Nam Định.pdf
  666  LVTS-2015 - Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Phòng Cháy Chữa Cháy - Qua Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội.pdf
  667  LVTS-2015 - Yếu Tố Phân Quyền Trong Lịch Sử Lập Hiến Việt Nam.pdf
  668  LVTS-2015 - Áp Dụng Pháp Luật Của Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Sơn La Trong Xét Xử Các Vụ Án Ma Túy.pdf
  669  LVTS-2015 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Hoạt Động Kiểm Sát Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự, Qua Thực Tiễn Viện Kiểm Sát.pdf
  670  LVTS-2015 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Xét Sử Sơ Thẩm Người Chưa Thành Niên Phạm Tội - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hoá.pdf
  671  LVTS-2015 - Áp Dụng Pháp Luật Về Giáo Dục Và Đào Tạo - Thực Tiễn Tại Tỉnh Nam Định.pdf
  672  LVTS-2015 - Điều Trần Tại Ủy Ban Của Nghị Viện Một Số Nước Trên Thế Giới Và Việc Áp Dụng Cho Hội Đồng Dân Tộc.pdf
  673  LVTS-2015 - Đánh Giá Tác Động Của Pháp Luật Trong Hoạt Động Xây Dựng Pháp Luật Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  674  LVTS-2015 - Định Tội Danh Đối Với Tội Tàng Trữ Vận Chuyển Mua Bán Trái Phép Hoặc Chiếm Đoạt Chất Ma Túy (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf
  675  LVTS-2015 - Đổi Mới Chương Trình Dạy Môn Pháp Luật Trong Các Trường Cao Đẳng.pdf
  676  LVTS-2015 - Độc Lập Tư Pháp Và Việc Bảo Đảm Quyền Con Người.pdf
  677  LVTS-2016 - Bảo Đảm Quyền Được Sống Trong Môi Trường Trong Lành Theo Hiến Pháp 2013.pdf
  678  LVTS-2016 - Chủ Nghĩa Hiến Pháp Và Vấn Đề Bảo Vệ Quyền Con Người.pdf
  679  LVTS-2016 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh, Sinh Viên - Qua Thực Tiễn Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội.pdf
  680  LVTS-2016 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Viên Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  681  LVTS-2016 - Hoàn Thiện Chế Định Về Người Thực Hiện Trợ Giúp Pháp Lý Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  682  LVTS-2016 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Bồi Thường, Hỗ Trợ Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất.pdf
  683  LVTS-2016 - Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  684  LVTS-2016 - Năng Lực Của Thẩm Phán Trong Xét Xử Vụ Án Hành Chính - Qua Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội.pdf
  685  LVTS-2016 - Pháp Luật Về Dạy Nghề Ở Việt Nam.pdf
  686  LVTS-2016 - Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Trên Địa Bàn Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh.pdf
  687  LVTS-2016 - Quyền Tư Pháp Theo Hiến Pháp Năm 2013.pdf
  688  LVTS-2016 - Quyền Về Môi Trường Trong Pháp Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam.pdf
  689  LVTS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Bình Đẳng Giới Trong Việc Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Nữ Của Tỉnh Phú Thọ.pdf
  690  LVTS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Trong Lĩnh Vực An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  691  LVTS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Về Bảo Hiểm Y Tế Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  692  LVTS-2016 - Tồn Đọng Án Dân Sự Trong Thi Hành Án Ở Việt Nam Hiện Nay - Các Giải Pháp Khắc Phục.pdf
  693  LVTS-2016 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Đoàn Đại Biểu Quốc Hội - Qua Thực Tiễn Tỉnh Nam Định.pdf
  694  LVTS-2016 - Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân - Qua Thực Tiễn Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  695  LVTS-2016 - Án Lệ - Kinh Nghiệm Một Số Nước Trên Thế Giới Và Định Hướng Phát Triển Ở Việt Nam.pdf
  696  LVTS-2016 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Cấp Và Quản Lý Chứng Minh Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  697  LVTS-2016 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Giải Quyết Án Hôn Nhân Và Gia Đình - Qua Thực Tiễn Tòa Án Nhân Dân Thị Xã Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  698  LVTS-2016 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Thực Hành Quyền Công Tố Ở Giai Đoạn Điều Tra Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân - Thực Tiễn Tại Tỉnh Yên Bái.pdf
  699  LVTS-2016 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Điều Tra Tội Phạm Do Người Chưa Thành Niên Thực Hiện Của Lực Lượng Cảnh Sát.pdf
  700  LVTS-2016 - Áp Dụng Pháp Luật Về Hộ Tịch - Qua Thực Tiễn Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội.pdf
  701  LVTS-2016 - Đặc Trưng Cơ Bản Của Bộ Dân Luật Bắc Kì 1931.pdf
  702  LVTS-2016 - Ảnh Hưởng Của Thiết Chế Làng Xã Đối Với Việc Thực Hiện Pháp Luật Trong Bối Cảnh Xây Dựng Nhà Nước.pdf
  703  LVTS-2017 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Cán Bộ, Công Chức Xã, Phường Qua Thực Tiễn Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.pdf
  704  LVTS-2017 - Hoạt Động Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Của Tổ Chức Công Đoàn Trong Các Khu Công Nghiệp Qua Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  705  LVTS-2017 - Nhà Nước Pháp Quyền Và Vấn Đề Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước.pdf
  706  LVTS-2017 - Thực Hiện Pháp Luật Về Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án Dân Sự - Qua Thực Tiễn Tỉnh Nghệ An.pdf
  707  LVTS-2017 - Trách Nhiệm Pháp Lý Của Viên Chức - Qua Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội.pdf
  708  LVTS-2017 - Vai Trò Của Luật Sư Trong Trợ Giúp Pháp Lý Qua Thực Tiễn Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội.pdf
  709  LVTS-2017 - Xây Dựng Đội Ngũ Thẩm Phán Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp - Liên Hệ Thực Tiễn Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  710  LVTS-2017 - Áp Dụng Pháp Luật Trong Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Điều Tra Của Vụ Án Hình Sự - Qua Thực Tiễn Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An.pdf
  711  LVTS-2017 - Áp Dụng Pháp Luật Về Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự.pdf
  712  LVTS-2017 - Áp Dụng Pháp Luật Về Hoạt Động Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Khởi Tố, Điều Tra Vụ Án Hình Sự - Qua Thực Tiễn Tỉnh Nghệ An.pdf
  713  LVTS-2018 - Địa Vị Pháp Lý Của Thẩm Phán.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bC8aLQS7n9PhdArlziIuFT8U637QS0fY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 12, 2020

Share This Page