Luận Văn Thạc Sĩ Hình Thành Doanh Nghiệp Spin-Off Trong Các Tổ Chức NC&TK Góp Phần Thúc Đẩy Thương Mại Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Hình Thành Doanh Nghiệp Spin-Off Trong Các Tổ Chức NC&TK Góp Phần Thúc Đẩy Thương Mại Hóa Các Kết Quả Nghiên Cứu (Trường Hợp Ngành Dược)
  Tổng quan cơ sở lý luận về đổi mới, doanh nghiệp SPIN-OFF: các khái niệm cơ bản, mối quan hệ giữa nghiên cứu & triển khai (NC&TK), hoạt động đổi mới công nghệ, vai trò của NC&TK và hoạt động đổi mới, chính sách đổi mới, hệ thống đổi mới và cơ sở hạ tầng của hệ thống đổi mới. Nghiên cứu thực trạng hình thành, phát triển và tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp SPIN-OFF trong các tổ chức NC&TK ở Việt Nam nói chung và ở ngành Dược nói riêng. Nêu bật vai trò của các doanh nghiệp này trong việc trực tiếp thúc đẩy quá trình thương mại hóa kết quả NC&TK cũng như giới thiệu các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến việc thành lập hoạt động và các doanh nghiệp SPIN-OFF ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp như: lựa chọn ưu tiên – các lĩnh vực khuyến khích thành lập, nhóm các giải pháp đảm bảo thành lập doanh nghiệp SPIN-OFF (nâng cao năng lực NC&TK và chất lượng sản phẩm NC&TK của các tổ chức NC&TK theo hướng đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động, đáp ứng mục tiêu của chính sách đổi mới; nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức NC&TK trong tổ chức hoạt động sử dụng và phát triển nhân lực khoa học và công nghệ; tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức mẹ và doanh nghiệp SPIN-OFF trên cơ sở giải quyết thỏa đáng quyền sở hữu trí tuệ và tài sản, cũng như cán bộ khoa học và công nghệ) nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC&TK trong các Viện NC&TK.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Học
  • Tác giả: Vũ Thùy Liên
  • Số trang: 89
  • File PDF-True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022519
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page