Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Thu Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 16, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Thu Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
  Ngày nay, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và được chứng minh tính đúng đắn trên thực tế khi đã giúp đất nước ta thoát khỏi thời kỳ khó khăn về kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới của nền kinh tế Việt Nam để đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, Đảng và Nhà nước đang nghiên cứu, xem xét những vấn đề đặt ra để hoàn thiện hơn thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tất cả những khiếm khuyết của cơ chế thị trường đòi hỏi có sự can thiệp của Nhà nước là tất yếu, là một nhu cầu khách quan nhằm khôi phục lại những cân đối và mở đường cho sức sản xuất phát triển. Trong cơ chế điều chỉnh của Nhà nước, bên trong kết cấu của nó, ngoài việc tổ chức một cách khoa học, thì những công cụ tài chính, tiền tệ, kế hoạch, luật pháp được coi là những công cụ điều chỉnh cơ bản và quan trọng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Bích Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5179
   

Share This Page