Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Mô Hình Tổ Chức Chính Quyền Xã Ở Nông Thôn Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Thứ nhất, luận án quan niệm mô hình tổ chức chính quyền xã ở nông thôn là tổng thể các đặc
  trưng chủ yếu của các yếu tố cấu thành chính quyền xã gồm: vị trí, tính chất; chức năng, nhiệm vụ,
  quyền hạn; cơ cấu tổ chức, mối quan hệ giữa chính quyền xã với các cơ quan, tổ chức liên quan và
  các điều kiện bảo đảm hoạt động của chính quyền xã. Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền xã ở
  nông thôn là quá trình làm cho các yếu tố cấu thành chính quyền xã phù hợp với yêu cầu của cải cách
  hành chính trong bối cảnh đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam theo
  hướng chính quyền xã là pháp nhân công quyền, có tính tự quản và phù hợp đặc thù địa phương.
  • Luận án tiến sĩ hành chính,
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, PGS.TS. Văn Tất Thu
  • Tác giả: Trương Quốc Việt
  • Số trang: 208
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=33761
  https://drive.google.com/uc?id=1M4lyL7iGawtcILCIXeNwYPxwYxtjgwfp
   

Share This Page