Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Cấp Quận Tại Quận Ba Đình Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 29, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-29_1-16-36.png
  Hoạt động tài chính gắn liền với hoạt động của nhà nước. Nó vừa là nguồn lực để nhà nước thực hiện tốt chức năng của mình, vừa là công cụ để thực hiện các dịch vụ công, chi phối, điều chỉnh các mặt hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước. Trong tiến trình đổi mới, thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước, Đảng và Nhà nước ta coi cải cách tài chính công là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu. NSNN có thể hiểu là một kế hoạch tài chính quốc gia bao gồm chủ yếu các khoản thu và chi của Nhà nước được mô tả dưới hình thức cân đổi bằng giá trị tiền tệ. Phần thu thể hiện các nguồn tài chính được huy động vào NSNN; phần chi thể hiện chính sách phân phối các nguồn tài chính đã huy động được để thực hiện mục tiêu KT-XH. NSNN được lập và thực hiện cho một thời gian nhất định, thường là một năm và được Quốc hội phê chuẩn thông qua.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: TS. Đoàn Thị Thu Hà
  • Tác giả: Cồ Như Dũng
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF-OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2012
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/7422
  https://drive.google.com/file/d/1uaAmyDXZHWQBMkzteejTrm0SWJ77LnWy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page