Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Đảng Ở Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh Phú Thọ

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Phát Triển' started by quanh.bv, Dec 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-11_1-50-42.png
  Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Đảng Ở Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn Hiện Nay
  Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam. Trong suốt 85 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ Đảng ta là một tổ chức chính trị chân chính duy nhất đủ khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị,
  • Chuyên ngành Chính trị phát triển
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng
  • Tác giả: Lưu Ngọc Trâm
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2016
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5056
  https://drive.google.com/uc?id=11zvBR7aFCDePikDioAnRl0nKDcTEPSgs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page