Luận Án Tiến Sĩ Nghệ Thuật Tạo Hình Của Họa Sĩ Lê Bá Đảng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 12, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-12_19-31-19.png
  Nghệ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam được hình thành và phát triển ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX. Năm 1925, trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập. Những kiến thức về nghệ thuật tạo hình được đào tạo theo hình thức chính quy đã góp phần làm cho mỹ thuật Việt Nam có những thay đổi rõ rệt. Nhiều tác giả cùng với tác phẩm của mình đã tạo nên diện mạo mới cho mỹ thuật nước nhà. Cách mạng tháng 8/1945 thành công với việc ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, văn hóa nghệ thuật nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo phương châm: “Dân tộc - Hiện đại - Đại chúng”. Nghị Quyết TW 5 khóa VIII (năm 1998) về định hướng phát triển văn hóa, Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định: “Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Tạo
  • Tác giả: Lương Công Tuyên
  • Số trang: 270
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40275
  https://drive.google.com/file/d/1lOujOyiW7UtPMsmOWI1QA2M7cGsCdaRH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page