Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tham Gia Của Cán Bộ Công Nhân Viên Công Ty Thủy Điện Sông Tra

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Nov 28, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-28_3-22-34.png
  Sự tham gia đối với một số các quyết sách lớn (nhƣ kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Chức năng nhiệm vụ của các Phòng) chỉ thực hiện đối với lãnh đạo Công ty, nhân viên chƣa tham gia đầy đủ vào việc đóng góp ý kiến. Do vậy, tác giả nhận thấy đây là tính cấp thiết, mục tiêu cần nghiên cứu làm cơ sở gợi ý các hàm ý quản trị để Công ty có căn cứ xem xét triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn
  • Tác giả: Trần Vũ Nam
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2021
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49079
  https://drive.google.com/file/d/1lBxRf7Zs53xgyQM3JJgprSml7XtPUnId
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page