Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Chế Tạo Xúc Tác Axít Rắn Trên Cơ Sở Al2O3 Biến Tính Bằng La Và Zn Để Điều Chế Biođiesel

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Dầu' started by nhandang123, Dec 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Chế Tạo Xúc Tác Axít Rắn Trên Cơ Sở Al2O3 Biến Tính Bằng La Và Zn Để Điều Chế Biođiesel Từ Nguồn Mỡ Động Vật Đã Qua Sử Dụng
  Tổng quan về chế tạo chất xúc tác axit rắn trên cơ sở Al2O3 biến tính bằng La và Zn để điều chế Biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng: Năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng cho tương lai; Nhiên liệu Sinh học; Chuyển hóa dầu, mỡ động thực vật thành nhiên liệu; Phương pháp este chéo hóa sản xuất biodiesel; Các hệ xúc tác cho phản ứng este chéo hóa. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu: Tổng hợp xúc tác; Đặc trưng tính chất vật liệu; Phản ứng este chéo hóa; Đánh giá thành phần sản phẩm. Trình bày kết quả đạt được và thảo luận: Tổng hợp γ-Al¬2O3; Biến tính γ-Al¬2O3; Phản ứng este chéo hóa mỡ bò.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Thị Như Mai
  • Tác giả: Lưu Văn Bắc
  • Số trang: 63
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023308
  https://drive.google.com/uc?id=1On1mnByMDuWH68AAJk9MO2ZZI75SQ03b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 17, 2019

Share This Page