Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Tổng Hợp Có Tính Đột Phá Về Bảo Vệ Môi Trường Trong Điều Kiện Thực Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by nhandanglv123, Mar 19, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Tổng Hợp Có Tính Đột Phá Về Bảo Vệ Môi Trường Trong Điều Kiện Thực Tế Của Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2020
  Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp. Hoạt động quản lý về BVMT đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần vào sự phát triển ổn định của tỉnh. Các công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và cộng đồng. Việc cải thiện chất lượng môi trường của tỉnh đã được chú trọng, nhiều dự án đầu tư cho môi trường được ưu tiên triển khai đã giúp cho môi trường trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, môi trường đô thị cũng như môi trường nông thôn có những bước cải thiện nhất định. Năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, việc phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cấp.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Công nghệ môi trường
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Lâm Minh Triết
  • Tác giả: Tào Mạnh Quân
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2013
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=95757
  https://drive.google.com/uc?id=1_wB1k5IrtfRuiWPN30QUfio6PEIrYS4X
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page