Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Lưu Trữ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandang123, Apr 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Lưu Trữ Thành Phố Đà Nẵng
  Nghiên cứu các tài liệu lý luận bàn về công tác lưu trữ, từ đó xây dựng cơ sở lý thuyết của vấn đề thu thập, bổ sung hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định của nhà nước: Xác định thẩm quyền thu thập, bổ sung hồ sơ, tài liệu lưu trữ; xác định thành phần và nội dung tài liệu có giá trị cần lưu trữ ở các lưu trữ cơ quan và chuyển giao vào lưu trữ lịch sử sau thời gian ở lưu trữ cơ quan theo phạm vi và quyền hạn của nhà nước quy định. Khảo sảo, điều tra, nhằm tìm hiểu tình hình tổ chức thực hiện công tác thu thập, bổ sung hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập bổ sung tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức về công tác thu thập, bổ sung; củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao trình độ nhân sự làm công tác lưu trữ; hoàn thiện cơ sở vật chất và văn bản pháp lý về công tác thu thập, bổ sung.
  • Luận văn thạc sĩ Lưu trữ học và quản trị văn phòng
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Thị Phụng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Linh
  • Số trang: 145
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1035772&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page