Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Tài Trợ Nghiên Cứu Cơ Bản

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ' started by quanh.bv, May 18, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-18_14-57-19.png
  Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Tài Trợ Nghiên Cứu Cơ Bản Trong Lĩnh Vực Khoa Học Tự Nhiên Và Kỹ Thuật Ở Việt Nam
  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
  Thứ nhất
  , nghiên cứu đã làm rõ nội hàm khái niệm chất lượng tài trợ nghiên cứu cơ bản (NCCB), khái niệm rất ít được đề cập tới trong các nghiên cứu trước đây, hoặc có đề cập tới nhưng ở các góc độ riêng lẻ (như hiệu quả tài trợ hay kết quả tài trợ). Khái niệm NCCB được làm rõ phù hợp với tiếp cận lý thuyết về chất lượng được xác định theo sứ mệnh và mục tiêu (Bogue. EG & Saumders, 1992), giúp gợi ý cho các nghiên cứu sau xây dựng tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tài trợ NCCB trong bối cảnh tài trợ ở Việt Nam.
  Thứ hai, nghiên cứu đã xác định được 6 tiêu chí đánh giá chất lượng tài trợ NCCB (sự phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, mức độ bền vững, kết quả, tác động) dựa trên các thang đo (24 thang đo) kiểm định CFA.
  Thứ ba, nghiên cứu đã xác định được 3 yếu tố (tổ chức tài trợ, tổ chức chủ trì và nhà khoa học) và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tới chất lượng tài trợ NCCB trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Nghiên cứu cũng thực hiện điều tra để đánh giá tác động của từng yếu tố ở trên tới chất lượng tài trợ NCCB ở Việt Nam giai đoạn vừa qua.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Hà, TS. Đỗ Tiến Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương
  • Số trang: 266
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=41801
  https://drive.google.com/file/d/1nVS57ikvinmQYlASJTLCTvY6l6ZUydzL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page