Đề Tài Khoa Học Nghiên Cứu Xây Dựng Chính Sách Quốc Gia Về Thông Tin Tư Liệu Khoa Học & Công Nghệ Trong Thời Kỳ CNH

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by admin, Jan 29, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Chính Sách Quốc Gia Về Thông Tin Tư Liệu Khoa Học & Công Nghệ Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa & Hiện Đại Hóa
  Chính sách thông tin quốc gia : tài liệu hướng dẫn của UNESCO về việc xây xây dựng, phê duyệt, thực hiện và vận hành chính sách thông tin quốc gia : tài liệu dịch : đề tài nghiên cứu. - Hà Nội : Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 1998. - 102 tr. ; 30 cm.1. Dữ liệu.2. Thông tin.3. Kiến thức.4. Nguồn lực thông tin.5. Dịch vụ thông tin.6. Hệ thống thông tin.7. Chính sách thông tin.
  • Đề tài nghiên cứu khoa học
  • Chính sách thông tin quốc gia
  • Tài liệu hướng dẫn của UNESCO
  • Chủ nhiệm: Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Hùng
  • 102 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Trung Tâm Thông Tin KHCN Quốc Gia 1998
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242076
   

Share This Page