Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Của Quốc Hội Cần Nộp Vào Lưu Trữ Cơ Quan

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Của Quốc Hội Cần Nộp Vào Lưu Trữ Cơ Quan
  Nghiên cứu, hệ thống tổng quan tình hình nghiên cứu về xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp vào lưu trữ cơ quan nói chung và của QH nói riêng. Qua đó đưa ra những nhận xét, đánh giá chung về các kết quả nghiên cứu trước và rút ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu lý luận liên quan xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan: Làm rõ một số khái niệm cơ bản liên quan nội dung luận án,nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan; từ đó vận dụng xác định nguồn và thành phần tài liệu của quốc hội vào lưu trữ cơ quan. Nghiên cứu, hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước ta về công tác lưu trữ và liên quan đến công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan; đánh giá hệ thống văn bản này và đưa ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện qua thực tiễn tại văn phòng quốc hội. Nghiên cứu vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hình thức và quy trình làm việc của quốc hội lưu trữ cơ quan; tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong công tác nộp lưu tài liệu của QH vào lưu trữ cơ quan).
  • Luận án tiến sĩ Lưu trữ học
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Xuân Chúc
  • Tác giả: Đặng Thị Thu Trang
  • Số trang: 295
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69342
  https://drive.google.com/uc?id=1h7kJ6GytR1gEbPnroF1hfwktmOLax3ly
   

Share This Page