Luận Văn Tốt Nghiệp Nguy Cơ Suy Thoái Về Đạo Đức Và Lối Sống Trong Xã Hội Việt Nam Dưới Tác Động Của Nền Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nguy Cơ Suy Thoái Về Đạo Đức Và Lối Sống Trong Xã Hội Việt Nam Dưới Tác Động Của Nền Kinh Tế Thị Trường - Thực Trạng Và Giải Pháp
  Đạo đức của dân tộc Việt Nam là nền đạo đức tích tụ nhiều giá trị đạo đức truyền thống dân tộc và đạo đức nhân loại. Nó có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhân tố có sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ta hơn nửa thế kỷ qua. Nó đã trở thành nền tảng đạo đức xã hội ta, một di sản văn hóa vô cùng quý báu, đã và đang là động lực tinh thần to lớn cho toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: Phan Văn Thạng
  • Tác giả: Lê Thị Mận
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1IlJ1fSg3OH51hqfZGxsKLQ63XSdUaoGX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page