Luận Văn Thạc Sĩ Nguyên Tắc Thống Nhất Lôgich-Lịch Sử Và Sự Vận Dụng Nó Trong Nghiên Cứu Kinh Tế Thị Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Aug 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nguyên Tắc Thống Nhất Lôgich-Lịch Sử Và Sự Vận Dụng Nó Trong Nghiên Cứu Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Hiện Nay
  Nguyên tắc thống nhất Logich-lịch sử là nguyên tắc cơ bản trong phép biện chứng của triết học. Việc nắm vững nguyên tắc này giúp cho nhận thức con người có thể tiến sâu vào tầng bậc bản chất, những vấn đề có tính quy luật của đối tượng. Quan trọng hơn là có cách nhìn và ứng xử đúng đắn hơn đối với các vấn đề cụ thể trong thực tiễn. Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu nguyên tắc thống nhất logic-lịch sử và sự vận dụng phương pháp này trong việc nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, đề tài chỉ ra được tính logich và tính lịch sử khi nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; qua đó, thấy được sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam từ khi đổi mới đến nay.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: Nguyễn Thúy Vân
  • Tác giả: Phạm Thu Hà
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63374
   

Share This Page