Luận Văn Tốt Nghiệp Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Của Đồng Bào Dân Tộc Khmer Tại Tỉnh Kiên Giang Dưới Ánh Sáng

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Của Đồng Bào Dân Tộc Khmer Tại Tỉnh Kiên Giang Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động”. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Bước sang thế kỷ XXI, để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Kim Trung
  • Tác giả: Danh Thủy Triều
  • Số trang: 63
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1tc_ruFweMYJyfWHmS_bnGVmwiVDi2bIq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page