Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Du Lịch Tỉnh Đồng Nai Trong Hội Nhập Quốc Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Nov 19, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-19_23-44-12.png
  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án bao gồm:
  1. Luận án đã tổng hợp và phân tích rõ cơ sở lý luận về phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế của các nhà kinh tế học, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu và xác định các nhân tố tác động đến phát triển du lịch của tỉnh Đồng Nai, làm căn cứ và cơ sở cho việc nghiên cứu luận án.
  2. Luận án đã đi phân tích sâu thực trạng phát triển các loại hình du lịch; các hoạt động xúc tiến du lịch; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; hoạt động đào tạo liên tục nguồn nhân lực ngành du lịch; vai trò quản lý của nhà nước và những chính sách thu hút đầu tư cho phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ đó, đánh giá những thành tựu, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân, làm căn cứ và cơ sở thực tiễn cho việc đề ra những giải pháp cho phát triển du lịch của tỉnh Đồng Nai trong hội nhập quốc tế.
  3. Luận án đã đề xuất các chính sách và giải pháp mang tính khoa học, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao và có hiệu quả để phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai trong hội nhập quốc tế, giai đoạn từ nay đến 2030.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Chính trị
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn và TS Hồ Quế Hậu
  • Tác giả: Trần Đăng Ninh
  • Số trang: 213
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42782
  https://drive.google.com/file/d/1zOMQVb5ZejlcSZG4ScEHXzHKH6ie2pca
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page