Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Thị Trường Công Nghệ Theo Định Hướng Nhu Cầu

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, May 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Phát Triển Thị Trường Công Nghệ Theo Định Hướng Nhu Cầu
  Xây dựng và tạo lập một hệ thống thị trường đồng bộ, thông suốt là một trong những nội dung cơ bản của kinh tế thị trường ở nước ta. Trong hệ thống thị trường đó, thị trường công nghệ là một bộ phận cấu thành, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thị trường công nghệ ở Việt Nam đã hình thành và đang trong quá trình hoàn thiện, phát triển. Nhiều tổ chức trung gian ra đời đã góp phần kết nối cung và cầu công nghệ, là đầu mối thu hút, tập hợp nguồn lực khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiến trình đổi mới, tiếp nhận và áp dụng tiến bộ công nghệ.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Cao Đàm
  • Tác giả: Phạm Thị Sen Quỳnh
  • Số trang: 91
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066542&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page