Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Cho Hoạt Động Văn Hóa Nghệ Thuật Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-6-11_3-56-10.png
  Trong dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 28/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của nước ta được ban hành kèm theo Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ quan điểm “phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là sức mạnh toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí, khát vọng dân tộc và bản tính chăm chỉ, sáng tạo của nhân dân; xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, kỷ cương, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự an toàn”. Đồng thời thực hiện quy định "Tăng đầu tư cho văn hóa, phấn đấu đến năm 2010 ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách của Nhà nước", tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc triển khai đầu tư phát triển văn hóa theo Kết luận 30 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 9, về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" 5 năm trở lại đây, ngân sách Nhà nước chi đầu tư cho lĩnh vực văn hóa trên 15.000 tỷ đồng và chưa bao gồm ngân sách địa phương, chiếm 1,71% tổng chi đầu tư phát triển, chưa đạt mức 1,8% như yêu cầu.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hương Giang
  • Tác giả: Trần Quốc Chung
  • Số trang: 88
  • File DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2021
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/12888
  https://drive.google.com/file/d/1e6v1Zn4jR-RsNQfSPVrA4kChXTll2ife
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page