Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Của Cơ Quan Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 1, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Công Tác Lưu Trữ Của Cơ Quan Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng
  Công tác kiểm tra, giám sát và vấn đề kỷ luật có vị trí quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn chú ý đến công tác kiểm tra, giám sát và việc giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Để giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ta đã thành lập ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Văn Hàm
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thư
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69372
  https://drive.google.com/uc?id=1OSlvTuUIzcxxP0sK47IuHy8uX20lrwxV
   

Share This Page