Luận Văn Tốt Nghiệp Quản Lý Hồ Sơ Công Tác Đảng Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 9, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-9_11-0-33.png
  Quản Lý Hồ Sơ Công Tác Đảng Tại Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối Cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Trịnh Thị Năm
  • Tác giả: Phạm Thảo Lan
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2793
  https://nitro.download/view/F0252ABBE510255
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page