Luận Án Tiến Sĩ Quản Trị Rủi Ro Trong Lưu Trữ (Qua Thực Tế Ở Việt Nam)

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 20, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Trị Rủi Ro Trong Lưu Trữ (Qua Thực Tế Ở Việt Nam)
  Một là, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro nói chung và nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong lưu trữ. Hai là, trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong lưu trữ, luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động liên quan đến quản trị rủi ro trong lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức lưu trữ Việt Nam, từ đó đưa ra nhận xét đánh giá. Ba là, thực hiện phương pháp nghiên cứu của lý thuyết quản trị rủi ro, luận án đã nhận diện làm sáng tỏ các loại RR xảy ra gây thiệt hại, tổn thất trong lưu trữ ở Việt Nam; phân tích làm sáng tỏ các yếu tố gia tăng RR trong lưu trữ. Bốn là, luận án đã áp dụng phương pháp định lượng để đo lường mức độ tác động của các RR, yếu tố gia tăng RR gây thiệt hại tổn thất trong lưu trữ. Cơ sở dữ liệu được sử dụng trên cơ sở điều tra khảo sát tới 27 cơ quan, tổ chức lưu trữ từ trung ương đến địa phương với 320 phiếu trả lời của cán bộ lưu trữ. Năm là, trên cơ sở những nội dung được làm sáng tỏ, luận án đề xuất các giải pháp QTRR trong lưu trữ. Các giải pháp được kiến nghị bao gồm 02 nhóm: giải pháp chuyên môn và giải pháp về tổ chức, quản lý.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Phụng
  • Tác giả: Trần Thanh Tùng
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65579
  https://drive.google.com/uc?id=1YURGb5Q-nXWPD2izlZLy2wUGXqF320t7
   

Share This Page