Luận Văn Thạc Sĩ Sóng Mặt Rayleigh Với Điều Kiện Biên Trở Kháng

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Aug 3, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Sóng Mặt Rayleigh Với Điều Kiện Biên Trở Kháng
  Trong phần lớn các nghiên cứu về sóng Rayleigh, bán không gian đàn hồi được giả thiết là tự do đối với ứng suất, tức là ứng suất bằng không trên mặt biên của nó. Sóng mặt tương ứng được gọi là "Sóng Rayleigh tự do ứng suất". Mặc dù vậy, trong nhiều bài toán thực tế của âm học, điện từ học,..., điều kiện biên trở kháng (impedance boundary conditions), liên hệ tuyến tính các hàm cần tìm và các đạo hàm của chúng trên biển, xuất hiện thường xuyên, tham khảo chẳng hạn các bài báo đối với lĩnh vực âm học, đối với lĩnh vực điện-tử học, và các tài liệu tham khảo trong đó. Mặt khác, khi nghiên cứu sóng Rayleigh truyền trong các bán không gian đàn hồi phủ các lớp mỏng, các tác giả thường thay thế (một cách gần đúng) toàn bộ ảnh hưởng của lớp mỏng lên bán không gian bằng các điều kiện trên biên phân chia của chúng, được gọi là "các điều kiện biên hiệu dụng" (effective boundary conditions), tham khảo chẳng hạn.
  • Luận văn thạc sĩ cơ học
  • Chuyên ngành Cơ học vật rắn
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Chí Vĩnh
  • Tác giả: Nguyễn Quỳnh Xuân
  • Số trang: 41
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61126
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page