Đề Tài Khoa Học Thiết Lập Mô Hình Tổ Chức Chính Quyền Đô Thị

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thiết Lập Mô Hình Tổ Chức Chính Quyền Đô Thị
  Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách bộ máy nhà nước và cải cách nền hành chính nhà nước, nêu trong các nghị quyết Trung ương 8 (khóa 7), Nghị quyết Đại hội VIII, Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và Trung ương 7 khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, công cuộc cải cách hành chính ờ nước ta trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Tuy vậy "cải cách hành chính tiến hành chậm, thiếu kiên quyết, hiệu quá thấp"'. Tình hình đó có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, khác nhau.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 2001-54-057
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Phạm Hồng Thái
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2003
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/thiet-lap-mo-hinh-to-chuc-chinh-quyen-do-thi-5485.html
   

Share This Page