Luận Văn Thạc Sĩ Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Vào Lưu Trữ Bộ Tài Chính - Thực Trạng Và Giải Pháp

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandang123, May 1, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Vào Lưu Trữ Bộ Tài Chính - Thực Trạng Và Giải Pháp
  Nghiên cứu, tìm hiểu lý luận chung về thu thập, bổ sung tài liệu vào các lưu trữ và một vài nhận xét trong giai đoạn hiện nay. Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Nghiên cứu về nguồn thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ Bộ Tài chính, qua đó khảo sát thực trạng công tác thu thập bổ sung tài liệu tại Lưu trữ Bộ Tài chính. Đề xuất các giải pháp: tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bổ sung hoàn chỉnh các quy định về thu thập, bổ sung tài liệu; tích cực mở các lớp tập huấn; nghiên cứu ban hành các quy định về thu thập, bổ sung tài liệu điện tử; giải pháp liên quan đến trách nhiệm của Phòng Văn thư - Lưu trữ Bộ để công tác thu thập và bổ sung tài liệu Lưu trữ Bộ Tài chính đạt hiệu quả.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Lưu trữ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. Nguyễn Văn Hàm
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Danh
  • Số trang: 100
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1010959&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page