Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Kỹ Thuật Các Công Trình Giao Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandang123, May 1, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Tổ Chức Khai Thác Sử Dụng Tài Liệu Kỹ Thuật Các Công Trình Giao Thông Tại Lưu Trữ Bộ Giao Thông Vận Tải Và Những Giải Pháp
  Làm rõ vai trò, ý nghĩa công tác tổ chức khai thức sử dụng tài liệu kỹ thuật (TLKT) các công trình giao thông (CTGT). Phân tích thực trạng công tác khai thác, sử dụng TLKT các CTGT tại Lưu trữ Bộ Giao thông Vận tải. Đề xuất các giải pháp: hoàn thiện công cụ tra cứu tài liệu kỹ thuật các CTGT và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra tìm tài liệu; tổ chức hợp lý và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ về lưu trữ; đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức khai thác, sử dụng; xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu trong đó có các tài liệu kỹ thuật CTGT; đầu tư nghiên cứu, đánh giá và chỉnh lý khối tài liệu kỹ thuật để đảm bảo chỉ giữ lại những tài liệu thực sự có giá trị; đa dạng hóa các hình thức tổ chức khai thức, sử dụng tài liệu nhằm giúp Lưu trữ Bộ và cơ quan quản lý tài liệu kỹ thuật CTGT thực hiện tốt hơn công tác tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Lưu trữ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Liên Hương
  • Tác giả: Đinh Văn Mạnh
  • Số trang: 110
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022297&sp=T&sp=4&suite=def
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page