Luận Văn Tốt Nghiệp Tìm Hiểu Quá Trình Đổi Mới Tư Duy Công Nghiệp Hóa Của Đảng Ta Từ Năm 1986 Đến 2006

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đang tạo ra tiền đề vững chắc để Đảng và nhân dân ta phấn đấu đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Những thành tựu đã đạt được của công cuộc đổi mới xuất phát từ nguồn gốc cơ bản quyết định là do Đảng ta có đường lối đúng đắn, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể Việt Nam, trong đó đổi mới chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: ThS. Hồ Thị Quốc Hồng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Oanh
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1S43YX5inlB7vtrIgEZ3kccn9zamYQp-A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page