Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý Tài Liệu Chuyên Môn Ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học & Tư Liệu Học' started by nhandanglv123, Jul 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tổ Chức Quản Lý Tài Liệu Chuyên Môn Ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, lệnh đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã nêu rõ “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”. Giáo dục và đào tạo là quá trình trao đổi, truyền đạt và bồi dưỡng tri thức cho cá nhân và cộng đồng của thế hệ trước cho các thế hệ sau, để thế hệ sau có thể tiếp nhận, rèn luyện, hòa nhập và phát triển trong cộng đồng xã hội. Mục tiêu của nền giáo dục và đào tạo của bất cứ quốc gia nào cũng đều hướng tới phát triển con người cả về thể lực, trí lực, tri thức và tình cảm, xây dựng các thế hệ công dân đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Đức Thuận
  • Tác giả: Lê Thị Hằng Nhung
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89266
  https://drive.google.com/uc?id=1RE4RcTMHiJYxRmaIWDgk64_M9DxpPhGO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page