Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Của V. I. Lênin Về Đảng Kiểu Mới - Giá Trị Và Bài Học Lịch Sử

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by admin, Apr 1, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-1_13-55-49.png
  C. Mác (Karl Marx; 1818 - 1883) đã khẳng định, giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Song giai cấp công nhân chỉ có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, phát huy tối đa sức mạnh và vai trò sáng tạo một khi có sự lãnh đạo của một tổ chức đảng. V.I Lênin (Vladimir Ilyich Lenin; 1870 - 1924) cũng khẳng định “không một phong trào cách mạng nào mà lại vững chắc được nếu không có một tổ chức ổn định và duy trì được tính liên tục gồm những người lãnh đạo” (V.I. Lênin, 2005c, tr.158-159). Xét thấy, giai cấp công nhân và nhân dân lao động muốn đảm bảo cho cuộc đấu tranh giành được thắng lợi thì phải tổ chức ra một chính Đảng Cộng sản độc lập, có nhiệm vụ giác ngộ và tập hợp đông đảo quần chúng, giáo dục và huấn luyện quần chúng nhân dân đưa vào cách mạng, tự giác đấu tranh vì cách mạng. Đảng Cộng sản ra đời là sản phẩm tất yếu của phong trào công nhân và nhu cầu cấp thiết của sự nghiệp đấu tranh khách quan của giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử, xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ mọi hiện tượng người bóc lột người; đi đến xây dựng xã hội không còn giai cấp, con người bình đẳng, tự do, ấm no, hạnh phúc, từng bước tiến lên xã hội cộng sản chủ nghĩa.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành chính trị học
  • Tác giả: Trần Hữu Thành
  • Hướng dẫn: Bùi Thị Thu Hiền
  • 116 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Khoa học Xã Hội & Nhân Văn 2022
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=252106
  https://drive.google.com/file/d/1faTBzB78p32QcUjxbs6kv6Nd3kTaxIy3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page