Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Đạo Đức Nhân Sinh Của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by admin, May 19, 2024.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-5-19_17-36-33.png
  Trong tiến trình đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa “vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” [14, tr.99] cùng với các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố an ninh - quốc phòng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, phát triển khoa học - công nghệ… Đảng, Nhà nước và nhân dân ta còn có một nhiệm vụ không kém phần quan trọng đó là giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hóa truyền thống của dân tộc - nền tảng tinh thần của xã hội. Bởi lẽ, một đất nước muốn phát triển hài hòa và bền vững cần phải có sự phát triển một cách đồng bộ cả về kinh tế, chính trị và văn hóa - xã hội. Trong Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã viết: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Tác giả: Lê Mai Hương
  • Hướng dẫn: Ts Trịnh Doãn Chính
  • 161 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn 2012
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1EmLXQvNgvxGjzsYQVf4VbirXrrghnmOE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page