Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhân Tố Con Người Với Việc Phát Huy Nhân Tố Con Người Trong Sự Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 13, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-13_1-15-13.png
  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhân Tố Con Người Với Việc Phát Huy Nhân Tố Con Người Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Hiện Nay
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; là một bước phát triển mới về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình đầu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Trong sự nghiệp đôi mới hiện nay, -trước xu thế phát triển của thời đại, trước những biến động to lớn và phức tạp của đời sống kinh tế, chính trị trên thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh càng là nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho tư duy và hành động của chúng ta.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Huyên
  • Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hiền
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2011
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7189
  https://nitro.download/view/57CD6471F2DBD04
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page