Luận Văn Tốt Nghiệp Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Sự Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn Và Sự Vận Dụng Vào Việc Giảng Dạy

Discussion in 'Chuyên Ngành Chủ Nghĩa DVBC Và DVLS' started by quanh.bv, Oct 9, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Sự Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn Và Sự Vận Dụng Vào Việc Giảng Dạy Lý Luận Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay
  Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của lý luận và là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý. Lý luận hình thành và phát triển trên cơ sở thực tiễn, là sự khái quát kinh nghiệm thực tiễn. Khi lý luận hình thành, nó lại hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, vạch ra phương hướng, phương pháp giúp hoạt động thực tiễn đi tới thành công. V.I. Lênin khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng” [60, tr.30]. Vì vậy, trong mọi hoạt động của con người cần thiết phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  • Tác giả: Lê Thị Hồng Hà
  • Số trang: 179
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18914
  https://drive.google.com/uc?id=1JuE1j8sOvImoP5DyLH27m5YeR6C8Xzba
   

Share This Page