Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Của Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Tiền Giang Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học' started by admin, Apr 7, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-7_17-54-25.png
  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức IV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 12/1976, trong đường lối xây dựng kinh tế đã chủ trương “tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” [1, tr.523]. Mục tiêu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đòi hỏi phải lựa chọn con đường phát triển rút ngắn, phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức. Ðội ngũ trí thức Việt Nam có tinh thần yêu nước, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng do Ðảng lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội học
  • Chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Tác giả: Hồ Thị Thu Ngân
  • Hướng dẫn: Lê Võ Thanh Lâm
  • 119 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn 2021
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?id=252032
  https://drive.google.com/file/d/1L3znEQEXHSLqvYe3A_wlZ6twcFswR4e0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page