Luận Văn Thạc Sĩ Vai Trò Trọng Tài Của Tòa Án Trong Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by admin, Mar 9, 2023.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-9_10-57-39.png
  Vai trò trọng tài cùa Tòa ân trong xét xử hình sự sơ thầm lâ một trong nlnìng nội dung cơ bản. có tằm quan trọng đặc biệt trong hoạt động tồ tụng hình sự. Do đó. chiến lược cãi cách rư pliãp từ nay đến nãm 2020 của Đãng vã Nhà nước ta theo Nghị quyết 49-NQ TW ngày 02 tháng 6 nãm 2005 của Bộ chính trị đà xác đinh phương hướng và nhiệm vụ cãi cách tư pháp đó lã "...Xác định rõ chức nàng, nhiệm vụ, thám quy ển và hoàn thiện tò chức, bộ máy các cơ quan tư pháp. Trọng tâm ỉà xây đụng, hoàn thiện tò chức và hoạt động của Tòa án nhàn dân...Đói mới việc tò chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị tri, quyên hạn, trách nhiệm của người tiên hành tò tụng và người tham gia tỏ rụng theo hướng đám bão rinh cổng khai, dãn chù, nghiêm minh; nàng cao chát lượng tranh rụng tại các phiên tòa xét xử, coi đày ỉà khâu đột phá cùa hoạt động tư pháp...". Thực tẽ đó đặt ra yêu câu phái nhanh chõng cãi cách tư pháp, ơong đó trọng tâm la cãi cách tô chức và hoạt đọng cũa Tòa ân: đỏng thơi việc nhận thức đúng đản vâ đây đũ vai tro ưọng tãi trong hoạt động xét xữ sơ thâm vụ ân hĩnh sự. từ đõ xãc đinh vai ưõ. nhiệm vụ cùa cãc chũ thế tham gia thực hiện chức nàng nãy lã một vấn đề cầp thiết trong công cuộc cãi cách tư pháp giai đoạn hiện nay. Mặt khác, nhận thức đúng đản vai ưo trọng tãi của Tòa ãn trong xẽt xữ sơ thầm vụ ãn hình sự gõp phẩn lãm cơ sở hoãn thiện hệ thống pháp luật tỏ tụng lũnli sự vã nâng cao chắt lượng tranh tụng tại cãc phiên toa. Qua đó. nâng cao hiệu quà đấu tranh, phong chống tội phạm, góp phần đâm bão quyền tự do. dân chù cùa công dân vã vi tiến bọ xà hội.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành luật hình sự
  • Tác giả: Võ Đình Phương;
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Thành Dương
  • 113 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh 2011
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Ca1vIVv2SNaUW5k9wEnTwx8rezyCI4W7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page