Luận Văn Thạc Sĩ Vấn Đề Giảng Dạy Môn Triết Học Mác-Lênin Tại Trường Chính Trị Nguyễn Văn Linh Tỉnh Hưng Yên Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jun 9, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề”, “mọi việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì vậy, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là công việc thường xuyên trong mọi giai đoạn lịch sử cách mạng. Nghị quyết Đại hội XII cũng đã chỉ rõ: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi chủ trương và hành động. Do vậy, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, cho đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng của công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ Triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Toàn
  • Tác giả: Lê Cao Độ
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17430
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page