Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hoá Để Xây Dựng Nếp Sống Văn Hoá - Văn Minh Đô Thị Ở Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_19-51-41.png
  Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hoá Để Xây Dựng Nếp Sống Văn Hoá - Văn Minh Đô Thị Ở Thành Phố Đà Nẵng
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà kiến trúc sư vĩ đại của công cuộc cải cách, xây dựng nền văn hoá mới ở nước ta. Những tư tưởng, sáng tạo của Người trên lĩnh vực văn hoá góp ph n to lớn vào sự nghiệp phát triển văn hoá dân tộc cũng như văn hoá nhân loại. Cho đến ngày nay, những quan điểm đó vẫn tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng nền văn hoá mới nói chung và quá trình xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh ở các đô thị nói riêng. Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên [14]; là một trong ba đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Sự phồn vinh của Đà Nẵng có vai trò to lớn đối với sự phát triển của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Một trong những giải pháp để phát triển Đà Nẵng theo hướng bền vững là đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Dương Anh Hoàng
  • Tác giả: Trần Thị Tuyết
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/107
  https://drive.google.com/file/d/1JT3glwxdMYYDHrsOmWhJHHMWnchVRhUu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page